new

Оператор new дає розробникам змогу створювати примірники самотужки визначених об'єктних типів, а також вбудованих об'єктних типів, котрі мають функцію-конструктор.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

new constructor
new constructor()
new constructor(arg1)
new constructor(arg1, arg2)
new constructor(arg1, arg2, /* …, */ argN)

Параметри

constructor

Клас чи функція, що задає тип примірника об'єкта.

arg1, arg2, …, argN

Список значень, з якими буде викликаний constructor. Запис new Foo – рівносильний new Foo(), тобто якщо список аргументів не заданий, то Foo викликається без аргументів.

Опис

Коли функція викликається з ключовим словом new, то ця функція використовується як конструктор. new виконає наступні дії:

 1. Створить чистенький простий об'єкт JavaScript. Заради зручності, назвімо його newInstance.

 2. Спрямовує комірку [[Prototype]] об'єкта newInstance на значення властивості prototype функції-конструктора, якщо це значення є об'єктом. Інакше – newInstance залишається простим об'єктом, зі значенням Object.prototype у комірці [[Prototype]].

  Примітка: Властивості й об'єкти, додані до властивості prototype функції-конструктора, таким чином, доступні всім примірникам, створені на основі цієї функції-конструктора.

 3. Виконує функцію-конструктор із заданими аргументами, зв'язуючи newInstance як контекст this (тобто всі посилання на this у функції-конструкторі, відтак, вказуватимуть на newInstance).

 4. Якщо функція-конструктор повертає непримітивне значення, то таке повернене значення стає результатом усього виразу new. Інакше, якщо функція-конструктор не повертає нічого або повертає примітив, то замість цього повертається newInstance. (Здебільшого конструктори не повертають значень, але можуть вирішити повернути, щоб перевизначити звичайний процес створення об'єкта.)

Примірник класу можна створити лише за допомогою оператора new – спроба викликати клас без new викине TypeError.

Створення об'єкта зі власною функцією-конструктором вимагає двох кроків:

 1. Означення типу об'єкта, шляхом написання функції, що задає його назву та властивості. Наприклад, функція-конструктор для створення об'єкта Foo могла б мати такий вигляд:

  function Foo(bar1, bar2) {
   this.bar1 = bar1;
   this.bar2 = bar2;
  }
  
 2. Створення примірника об'єкта за допомогою new.

  const myFoo = new Foo("Bar 1", 2021);
  

Примітка: Об'єкти можуть мати властивості, котрі самі є іншими об'єктами. Приклади цього – нижче.

До раніше означного примірника об'єкта завжди можна додати властивість. Наприклад, інструкція car1.color = "black" додає властивість color до car1, а тоді присвоює їй значення "black".

Проте це не впливає на жодні інші об'єкти. Аби додати нову властивість до всіх об'єктів певного типу, необхідно додати цю властивість до властивості prototype конструктора. Це означить властивість, котра є спільною для всіх об'єктів, створених за допомогою цієї функції, а не лише для одного примірника об'єктного типу. Наступний код додає всім об'єктам типу Car властивість color зі значенням "original color", а тоді перезаписує це значення рядком "black", але лише на об'єкті-примірнику car1. Докладніше про це – на сторінці прототипів.

function Car() {}
const car1 = new Car();
const car2 = new Car();

console.log(car1.color); // undefined

Car.prototype.color = "original color";
console.log(car1.color); // 'original color'

car1.color = "black";
console.log(car1.color); // 'black'

console.log(Object.getPrototypeOf(car1).color); // 'original color'
console.log(Object.getPrototypeOf(car2).color); // 'original color'
console.log(car1.color); // 'black'
console.log(car2.color); // 'original color'

Примітка: Попри те, що функція-конструктор може бути викликана так, як будь-яка звичайна функція (тобто без оператора new operator), в такому випадку новий об'єкт не створюється, і значення this – також буде іншим.

Функція може дізнатися, чи була вона викликана з new, шляхом перевірки new.target. new.target має значення undefined лише тоді, коли функція закликана без new. Наприклад, можна мати функцію, що поводиться по-різному, коли вона викликана і коли конструюється:

function Car(color) {
 if (!new.target) {
  // Викликана як функція.
  return `${color} car`;
 }
 // Викликана з new.
 this.color = color;
}

const a = Car("red"); // a має значення "red car"
const b = new Car("red"); // b має значення `Car { color: "red" }`

До стандарту ES6, котрий запровадив класи, більшість вбудованих об'єктних типів JavaScript можна було створювати і з, і без new, хоч чимало з них при цьому поводиться по-різному. Кілька прикладів:

 • Array(), Error() і Function() поводяться однаково і бувши викликаними як функція, і як конструктор.
 • Boolean(), Number() і String(), бувши викликаними, зводять свій аргумент до відповідного примітивного типу, а коли конструюються – повертають об'єкти-обгортки.
 • Date() повертає рядок, що представляє поточну дату, бувши викликаною, що рівносильно new Date().toString().

Згідно зі стандартом ES6, мова стала суворішою щодо того, що є конструктором, а що – функцією. Наприклад:

 • Symbol() і BigInt() можна викликати лише без new. Спроба конструювати їх – викине TypeError.
 • Proxy і Map можуть бути сконструйовані лише зі new. Спроба викликати їх – викине TypeError.

Приклади

Об'єктні типи та примірники об'єктів

Припустімо, що розробляється об'єктний тип для автівок. Цей тип об'єктів повинен зватися Car, і мати властивості з маркою, моделлю та роком виробництва. Щоб цього досягнути, варто написати наступну функцію:

function Car(make, model, year) {
 this.make = make;
 this.model = model;
 this.year = year;
}

Тепер об'єкт на ймення myCar можна створити так:

const myCar = new Car("Eagle", "Talon TSi", 1993);

Ця інструкція створює myCar і присвоює їй задані значення властивостей. Далі значенням myCar.make є рядок "Eagle", myCar.year – ціле число 1993, і так далі.

Шляхом викликів new можна створити будь-яке число об'єктів car.

const kensCar = new Car("Nissan", "300ZX", 1992);

Властивість об'єкта, котра сама є іншим об'єктом

Припустімо, що означується об'єкт, названий Person, отак:

function Person(name, age, sex) {
 this.name = name;
 this.age = age;
 this.sex = sex;
}

А потім створюються два нові об'єкти Person, отак:

const rand = new Person("Rand McNally", 33, "M");
const ken = new Person("Ken Jones", 39, "M");

Далі можна переписати означення Car, аби додати властивість owner, котра приймає об'єкт Person, отак:

function Car(make, model, year, owner) {
 this.make = make;
 this.model = model;
 this.year = year;
 this.owner = owner;
}

Щоб створювати нові об'єкти, можна використовувати наступне:

const car1 = new Car("Eagle", "Talon TSi", 1993, rand);
const car2 = new Car("Nissan", "300ZX", 1992, ken);

Замість передавання при створенні нових об'єктів рядків-літералів чи цілих чисел, інструкції вище передають за параметр власника об'єкти rand і ken. Аби з'ясувати ім'я власника car2, можна звернутися до наступної властивості:

car2.owner.name;

Використання new вкупі з класами

class Person {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
 greet() {
  console.log(`Привіт, моє ім'я – ${this.name}`);
 }
}

const p = new Person("Кароліна");
p.greet(); // Привіт, моє ім'я – Кароліна

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
new
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також