Array.prototype.map()

Метод map() (відобразити) примірників Array створює новий масив, наповнений результатами виклику переданої функції на кожному з елементів початкового масиву.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

map(callbackFn)
map(callbackFn, thisArg)

Параметри

callbackFn

Функція для виклику на кожному елементі масиву. Її повернене значення додається окремим елементом у новий масив. Ця функція викликається із наступними аргументами:

element

Поточний елемент масиву, який зараз опрацьовується.

index

Порядковий номер поточного елемента масиву, який зараз обробляється.

array

Масив, на якому було викликано метод map().

thisArg Необов'язкове

Значення для використання як this при виконанні callbackFn. Більше про це в ітеративних методах.

Результат

Новий масив, куди входять всі результати викликання переданої функції зворотного виклику.

Опис

Метод map() є ітеративним методом. Він викликає передану функцію callbackFn для кожного елемента масиву й формує новий масив з отриманих результатів. Більше про те, як загалом працюють такі методи, читайте в розділі ітеративних методів.

callbackFn закликається лише для тих індексів масиву, що мають присвоєні значення. Вона не закликається для порожніх комірок у розріджених масивах.

Метод map() є узагальненим. Він очікує лишень що значення this матиме властивість length, а також властивості з цілочисловими ключами.

Оскільки map створює новий масив, то викликати його без використання поверненого масиву – антипатерн; натомість слід використовувати forEach або for...of.

Приклади

Перетворення масиву чисел на масив їх квадратних коренів

Наступний код приймає масив чисел і створює новий масив, який містить квадратні корені чисел із першого масиву.

const numbers = [1, 4, 9];
const roots = numbers.map((num) => Math.sqrt(num));
// roots тепер     [1, 2, 3]
// numbers залишається [1, 4, 9]

Застосування map для зміни формату об'єктів у масиві

Наступний код приймає масив об'єктів і створює новий масив, який містить нові об'єкти у зміненому форматі.

const kvArray = [
 { key: 1, value: 10 },
 { key: 2, value: 20 },
 { key: 3, value: 30 },
];

const reformattedArray = kvArray.map(({ key, value }) => ({ [key]: value }));

console.log(reformattedArray); // [{ 1: 10 }, { 2: 20 }, { 3: 30 }]
console.log(kvArray);
// [
//  { key: 1, value: 10 },
//  { key: 2, value: 20 },
//  { key: 3, value: 30 }
// ]

Використання parseInt() з map()

Зазвичай використовують функцію зворотного виклику з одним аргументом (елементом, що обробляється). Частина функцій також здебільшого використовується з одним аргументом, попри те, що вони приймають додаткові необов'язкові аргументи. Така звичка може призводити до незрозумілих результатів. Розгляньмо:

["1", "2", "3"].map(parseInt);

Попри те, що можна було б очікувати [1, 2, 3], фактичний результат – [1, NaN, NaN].

Функція parseInt нерідко використовується з одним аргументом, але приймає два. Перший – це вираз, а другий – основа числення. Array.prototype.map передає три аргументи: елемент, індекс і масив. Третій аргумент ігнорується parseInt, але не другий! Це і є джерелом можливих непорозумінь.

Ось стислий приклад кроків ітерації:

/* перша ітерація (index is 0): */ parseInt("1", 0); // 1
/* друга ітерація (index is 1): */ parseInt("2", 1); // NaN
/* третя ітерація (index is 2): */ parseInt("3", 2); // NaN

Щоб розв'язати цю проблему, визначається інша функція, що приймає лише один аргумент:

["1", "2", "3"].map((str) => parseInt(str, 10)); // [1, 2, 3]

Також можна скористатися функцією Number, яка приймає лише один аргумент:

["1", "2", "3"].map(Number); // [1, 2, 3]

// Проте, на відміну від parseInt(), Number() також повертає дробові числа та (розібраний) експоненційний запис:
["1.1", "2.2e2", "3e300"].map(Number); // [1.1, 220, 3e+300]

// Для порівняння, якщо використати parseInt() на масиві вище:
["1.1", "2.2e2", "3e300"].map((str) => parseInt(str, 10)); // [1, 2, 3]

Дивіться більше думок на тему в Загрозі необов'язкових аргументів у JavaScript Аллена Вірфса-Брока.

Відображений масив містить undefined

Коли повертається undefined або нічого, то відображений масив містить undefined. Якщо замість цього потрібно видалити елемент, в ланцюжок необхідно додати метод filter(), або використати метод flatMap() й повернути порожній масив, щоб позначити видалення.

const numbers = [1, 2, 3, 4];
const filteredNumbers = numbers.map((num, index) => {
 if (index < 3) {
  return num;
 }
});

// index починається від 0, тож filterNumbers – це 1,2,3 та undefined.
// filteredNumbers – це [1, 2, 3, undefined]
// numbers – й далі [1, 2, 3, 4]

Відображення з побічними ефектами

Функція зворотного виклику може мати побічні ефекти.

const cart = [5, 15, 25];
let total = 0;
const withTax = cart.map((cost) => {
 total += cost;
 return cost * 1.2;
});
console.log(withTax); // [6, 18, 30]
console.log(total); // 45

Це не рекомендовано, адже копіювальні методи найкраще використовувати вкупі з чистими функціями. У цьому випадку – можемо захотіти пройтися масивом двічі.

const cart = [5, 15, 25];
const total = cart.reduce((acc, cost) => acc + cost, 0);
const withTax = cart.map((cost) => cost * 1.2);

Іноді цей патерн доходить до крайнощів, і єдиною корисною річчю, котру робить map(), виявляються побічні ефекти.

const products = [
 { name: "спортивна автівка" },
 { name: "ноутбук" },
 { name: "телефон" },
];

products.map((product) => {
 product.price = 100;
});

Як згадувалось вище, це є антипатерном. Якщо повернене значення map() не використовується, краще натомість використати forEach() або цикл for...of.

products.forEach((product) => {
 product.price = 100;
});

Або, якщо необхідно створити новий масив:

const productsWithPrice = products.map((product) => {
 return { ...product, price: 100 };
});

Використання третього аргументу callbackFn

Аргумент array корисний тоді, коли є потреба звернутися до іншого елемента масиву, особливо коли немає змінної, що посилається на цей масив. У наступному прикладі спочатку використовується filter() для видобування додатних значень, а потім map() – для створення нового масиву, в якому кожний елемент є середнім арифметичним своїх сусідів і самого себе.

const numbers = [3, -1, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6];
const averaged = numbers
 .filter((num) => num > 0)
 .map((num, idx, arr) => {
  // Без аргументу arr немає способу легко отримати доступ до
  // проміжного масиву без збереження його в змінній.
  const prev = arr[idx - 1];
  const next = arr[idx + 1];
  let count = 1;
  let total = num;
  if (prev !== undefined) {
   count++;
   total += prev;
  }
  if (next !== undefined) {
   count++;
   total += next;
  }
  const average = total / count;
  // Зберегти два дробові розряди
  return Math.round(average * 100) / 100;
 });
console.log(averaged); // [2, 2.67, 2, 3.33, 5, 5.33, 5.67, 4]

Аргумент array – це не масив, що створюється – немає способу звернутися до масиву, що створюється, з функції зворотного виклику.

Використання map() на розріджених масивах

Розріджений масив залишається розрідженим і після map(). Індекси порожніх комірок будуть порожніми й в поверненому масиві, і функція зворотного виклику не буде на них викликатися.

console.log(
 [1, , 3].map((x, index) => {
  console.log(`Відвідини ${index}`);
  return x * 2;
 }),
);
// Відвідини 0
// Відвідини 2
// [2, empty, 6]

Виклик map() на об'єктах-немасивах

Метод map() зчитує властивість length з this, а потім звертається до кожної властивості, чий ключ – невід'ємне ціле число, менше за length.

const arrayLike = {
 length: 3,
 0: 2,
 1: 3,
 2: 4,
 3: 5, // ігнорується map(), оскільки length – 3
};
console.log(Array.prototype.map.call(arrayLike, (x) => x ** 2));
// [ 4, 9, 16 ]

Цей приклад демонструє, як ітерувати по колекції об'єктів, зібраній за допомогою querySelectorAll. Такий підхід пов'язаний з тим, що querySelectorAll повертає NodeList (колекцію об'єктів). У цьому випадку повертаються значення всіх обраних значень option на екрані:

const elems = document.querySelectorAll("select option:checked");
const values = Array.prototype.map.call(elems, ({ value }) => value);

Також для перетворення elems на масив можна скористатися Array.from, а потім викликати метод map().

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
map
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 9.5
Safari Full support 3
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також