Синтаксис розгортання (...)

Синтаксис розгортання (...) дає ітерованим елементам (таким, як вираз із масивом чи рядок) змогу розгортатися в тих місцях, де очікується нуль чи більше аргументів (у викликах функцій) чи елементів (для літералів масиву). Для літерала об'єкта синтаксис розгортання перелічує властивості об'єкта й додає пари ключ-значення до об'єкта, що створюється.

Синтаксис розгортання має такий самий вигляд, як синтаксис решти. У певному розумінні синтаксис розгортання є протилежністю синтаксису решти. Синтаксис розгортання "розпускає" масив на його елементи, натомість синтаксис решти збирає декілька елементів і "стискає" їх в один елемент. Дивіться решту параметрів і решту властивостей.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

myFunction(a, ...iterableObj, b)
[1, ...iterableObj, '4', "п'ять", 6]
{ ...obj, key: 'значення' }

Опис

Синтаксис розгортання може використовуватися тоді, коли всі елементи об'єкта чи масиву треба включити в новий масив чи об'єкт, або коли їх треба один за одним застосувати в списку аргументів при виклику функції. Є три різні місця, що приймають синтаксис розгортання:

Хоч синтаксис має однаковий вигляд, ці місця мають дещо різну семантику.

Лише ітеровані значення, як то Array та String, можуть бути розгорнуті в літералах масивів та списках аргументів. Чимало об'єктів не є ітерованими, включно з усіма простими об'єктами, що не мають метода Symbol.iterator:

const obj = { key1: "value1" };
const array = [...obj]; // TypeError: obj is not iterable

З іншого боку, розгортання в літералах об'єктів перелічує власні властивості значення. В типових масивів усі індекси є перелічуваними власними властивостями, тому масиви можуть бути розгорнуті в об'єкти.

const array = [1, 2, 3];
const obj = { ...array }; // { 0: 1, 1: 2, 2: 3 }

Усі примітиви можуть бути розгорнуті в об'єктах. Лише рядки мають перелічувані власні властивості, а розгортання будь-чого іншого не додасть новому об'єктові жодних властивостей.

const obj = { ...true, ..."test", ...10 };
// { '0': 't', '1': 'e', '2': 's', '3': 't' }

При використанні синтаксису розгортання для викликів функцій слід мати на увазі можливість перевищення обмеження кількості аргументів рушія JavaScript. Дивіться Function.prototype.apply() для отримання подробиць.

Приклади

Розгортання у викликах функцій

Заміна apply()

Зазвичай у тих випадках, де потрібно передати елементи масиву як аргументи до функції, використовують Function.prototype.apply().

function myFunction(x, y, z) {}
const args = [0, 1, 2];
myFunction.apply(null, args);

За допомогою синтаксису розгортання наведений вище приклад можна записати так:

function myFunction(x, y, z) {}
const args = [0, 1, 2];
myFunction(...args);

Будь-який аргумент зі списку може використовувати синтаксис розгортання. Також цей синтаксис можна вживати декілька разів.

function myFunction(v, w, x, y, z) {}
const args = [0, 1];
myFunction(-1, ...args, 2, ...[3]);

Застосування до оператора new

Під час виклику конструктора з оператором new не можна безпосередньо використати масив і apply(), тому що apply() викликає цільову функцію замість її конструювання, а отже, серед іншого, new.target дорівнюватиме undefined. Проте масив легко можна використовувати з new, завдяки синтаксису розгортання:

const dateFields = [1970, 0, 1]; // 1 січня 1970
const d = new Date(...dateFields);

Розгортання в літералах масивів

Потужніший літерал масиву

Коли не використовувати синтаксис розгортання, то синтаксису літерала масиву вже не достатньо для створення нового масиву із використанням наявного масиву як однієї з його частин. Замість цього треба використовувати імперативний код із комбінацією методів, серед яких push(), splice(), concat() тощо. За допомогою синтаксису розгортання це стає набагато коротше:

const parts = ["плечі", "коліна"];
const lyrics = ["голова", ...parts, "й", "пальці"];
// [ "голова", "плечі", "коліна", "й", "пальці" ]

Точнісінько як для розгортання списку аргументів, ... можна вживати будь-де всередині масиву, і робити це більш ніж однократно.

Копіювання масиву

Синтаксис розгортання можна використовувати для створення поверхневої копії масиву. Кожний елемент масиву зберігає свою ідентичність, не бувши скопійованим.

const arr = [1, 2, 3];
const arr2 = [...arr]; // так само, як arr.slice()

arr2.push(4);
// arr2 стає [1, 2, 3, 4]
// arr залишається незміненим

Синтаксис розгортання проходить на один рівень вглиб масиву під час копіювання. У зв'язку з чим він може не підходити для копіювання багатовимірних масивів. Те саме стосується комбінації синтаксису розгортання із Object.assign(): жодна нативна операція JavaScript не виконує глибокого клонування. Метод веб API structuredClone() дає змогу виконувати глибоке копіювання значень певних підтримуваних типів. Дивіться детальніше на сторінці Поверхневе копіювання.

const a = [[1], [2], [3]];
const b = [...a];

b.shift().shift();
// 1

// ОЙ лишенько! Це також вплинуло і на масив 'a':
console.log(a);
// [[], [2], [3]]

Кращий спосіб з'єднання масивів

Array.prototype.concat() часто вживається для приєднання масиву до кінця вже наявного масиву. Без застосування синтаксису розгортання це можна зробити так:

let arr1 = [0, 1, 2];
const arr2 = [3, 4, 5];

// Додати всі елементи масиву arr2 у масив arr1
arr1 = arr1.concat(arr2);

З появою синтаксису розгортання це перетворилося на:

let arr1 = [0, 1, 2];
const arr2 = [3, 4, 5];

arr1 = [...arr1, ...arr2];
// arr1 тепер дорівнює [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Array.prototype.unshift() часто вживається для приєднання масиву до початку вже наявного масиву. Без застосування синтаксису розгортання це можна зробити так:

const arr1 = [0, 1, 2];
const arr2 = [3, 4, 5];

// Приєднати всі елементи масиву arr2 на початку arr1
Array.prototype.unshift.apply(arr1, arr2);
console.log(arr1); // [3, 4, 5, 0, 1, 2]

З появою синтаксису розгортання це перетворилося на:

let arr1 = [0, 1, 2];
const arr2 = [3, 4, 5];

arr1 = [...arr2, ...arr1];
console.log(arr1); // [3, 4, 5, 0, 1, 2]

Примітка: На відміну від unshift(), цей код створює новий arr1, а не модифікує початковий масив arr1 на місці.

Умовне додавання значень до масиву

Елемент можна зробити присутнім або відсутнім у літералі масиву, залежно від певної умови, за допомогою умовного оператора.

const isSummer = false;
const fruits = ["яблуко", "банан", ...(isSummer ? ["кавун"] : [])];
// ['яблуко', 'банан']

Коли умова – false, то розгортається порожній масив, тож нічого не додається в кінцевий масив. Зауважте, що це відрізняється від наступного:

const fruits = ["яблуко", "банан", isSummer ? "кавун" : undefined];
// ['яблуко', 'банан', undefined]

В цьому випадку додається додатковий елемент undefined, коли isSummer дорівнює false, і цей елемент буде оброблятися методами штибу Array.prototype.map().

Розгортання в об'єктних літералах

Копіювання та злиття об'єктів

Синтаксис розгортання можна використовувати для злиття кількох об'єктів у один.

const obj1 = { foo: "bar", x: 42 };
const obj2 = { bar: "baz", y: 13 };

const mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };
// { foo: "bar", x: 42, bar: "baz", y: 13 }

Одне розгортання утворює поверхневу копію вихідного об'єкта (але без його неперелічуваних властивостей і без копіювання прототипу), подібно до копіювання масиву.

const clonedObj = { ...obj1 };
// { foo: "bar", x: 42 }

Перевизначення властивостей

Коли один об'єкт розгортається в інший, або коли кілька об'єктів розгортаються в один, і зустрічаються властивості з однаковими назвами, то така властивість бере останнє значення з присвоєних, залишаючись на позиції, на якій спершу була визначена.

const obj1 = { foo: "bar", x: 42 };
const obj2 = { foo: "baz", y: 13 };

const mergedObj = { x: 41, ...obj1, ...obj2, y: 9 }; // { x: 42, foo: "baz", y: 9 }

Умовне додавання властивостей до об'єкта

Елемент можна зробити присутнім або відсутнім в об'єктному літералі залежно від умови, використавши умовний оператор.

const isSummer = false;
const fruits = {
 apple: 10,
 banana: 5,
 ...(isSummer ? { watermelon: 30 } : {}),
};
// { apple: 10, banana: 5 }

Варіант на випадок того, що умова дорівнює false, – порожній об'єкт, тож тоді нічого не розгортається в кінцевий об'єкт. Зауважте, що це відрізняється від наступного:

const fruits = {
 apple: 10,
 banana: 5,
 watermelon: isSummer ? 30 : undefined,
};
// { apple: 10, banana: 5, watermelon: undefined }

У такому випадку властивість watermelon завжди присутня, і її будуть обробляти методи штибу Object.keys().

Оскільки примітиви також можна розгортати в об'єкти, і враховуючи те, що всі хибні значення не мають перелічуваних властивостей, можна просто використати логічний оператор І:

const isSummer = false;
const fruits = {
 apple: 10,
 banana: 5,
 ...(isSummer && { watermelon: 30 }),
};

У такому випадку, якщо isSummer є хибним значенням, то на об'єкті fruits не створюється жодної властивості.

Порівняння з Object.assign()

Зауважте, що Object.assign() може застосовуватись для модифікації об'єкта, а от синтаксис розгортання — ні.

const obj1 = { foo: "bar", x: 42 };
Object.assign(obj1, { x: 1337 });
console.log(obj1); // { foo: "bar", x: 1337 }

На додачу, Object.assign() провокує виклик сетерів цільового об'єкта, а синтаксис розгортання – ні.

const objectAssign = Object.assign(
 {
  set foo(val) {
   console.log(val);
  },
 },
 { foo: 1 },
);
// Друкує "1"; objectAssign.foo досі містить первинний сетер

const spread = {
 set foo(val) {
  console.log(val);
 },
 ...{ foo: 1 },
};
// Нічого не друкується; spread.foo дорівнює 1

Неможливо в нативному коді повторно реалізувати функцію Object.assign() за допомогою одного розгортання:

const obj1 = { foo: "bar", x: 42 };
const obj2 = { foo: "baz", y: 13 };
const merge = (...objects) => ({ ...objects });

const mergedObj1 = merge(obj1, obj2);
// { 0: { foo: 'bar', x: 42 }, 1: { foo: 'baz', y: 13 } }

const mergedObj2 = merge({}, obj1, obj2);
// { 0: {}, 1: { foo: 'bar', x: 42 }, 2: { foo: 'baz', y: 13 } }

У наведеному вище прикладі синтаксис розгортання працює не так, як можна було очікувати: він розгортає масив аргументів у об'єктний літерал, через параметр решти. Нижче – інша реалізація функції merge із застосуванням синтаксису розгортання, поведінка якої аналогічна до Object.assign(), за винятком того, що вона не змушує спрацьовувати сетери й не модифікує жодного об'єкта:

const obj1 = { foo: "bar", x: 42 };
const obj2 = { foo: "baz", y: 13 };
const merge = (...objects) =>
 objects.reduce((acc, cur) => ({ ...acc, ...cur }));

const mergedObj1 = merge(obj1, obj2);
// { foo: 'baz', x: 42, y: 13 }

Специфікації

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
Spread in array literals Chrome Full support 46
Edge Full support 12
Firefox Full support 16
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 8
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 16
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 5.0.0
Spread in function calls Chrome Full support 46
Edge Full support 12
Firefox Full support 27
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 8
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 27
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 5.0.0
Spread in object literals Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.2
Deno Full support ?null Node.js Full support 8.3.0

Дивіться також