JSON.stringify()

Статичний метод JSON.stringify() (перетворити на рядок) перетворює значення JavaScript на рядок JSON, додатково замінюючи значення, якщо була вказана необов'язкова функція-замінювач, або ж додатково вибираючи лише вказані властивості, якщо було передано замінювач-масив.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

JSON.stringify(value)
JSON.stringify(value, replacer)
JSON.stringify(value, replacer, space)

Параметри

value (значення)

Значення, яке буде перетворено на рядок JSON.

replacer (замінювач) Необов'язкове

Функція, яка змінює поведінку процесу перетворення значення на рядок, або ж масив із рядків і чисел, котрий задає властивості value до включення у вивід. Якщо цей параметр є масивом, то всі ті його елементи, котрі не є ані рядками, ані числами (в т.ч. як примітивами, так об'єктами-обгортками), включно зі значеннями Symbol, цілковито ігноруються. Якщо цей параметр не є ані функцією, ані масивом (наприклад, дорівнює null або просто не заданий), то в отриманий рядок будуть включені всі властивості об'єкта, котрі мають рядкові ключі.

space (пробіл) Необов'язкове

Рядок або число, що буде використано для вставки пробільних символів у отриманий рядок JSON з міркувань розбірливості.

Якщо передане значення – число, то воно означатиме кількість пробільних символів у відступі, обмежену 10-ма (тобто будь-яке число, що більше за 10, застосовується так, як ніби воно рівне 10). Значення, які менші за 1, позначають, що жодного пробільного символу вжито не буде.

Якщо передане значення є рядком, то такий рядок (або перші 10 знаків цього рядка, якщо він довший) вставляється перед кожним вкладеним об'єктом чи масивом.

Якщо space не є ані рядком, ані числом (в т.ч. як примітивом, так об'єктом-обгорткою) – наприклад, дорівнює null чи не вказаний, то пробіли не застосовуються.

Повернене значення

Рядок у форматі JSON, що відображає значення переданого об'єкта, або undefined.

Винятки

TypeError

Викидається в одному з наступних випадків:

 • value містить циклічне посилання.
 • Зустрічається значення BigInt.

Опис

Метод JSON.stringify() перетворює значення на JSON-запис, що представляє це значення. Значення зводяться до рядкового представлення у наступний спосіб:

 • Об'єкти Boolean, Number, String і BigInt (доступні за допомогою Object()) під час перетворення на рядок зводяться до відповідних примітивних значень, згідно зі звичаєвою семантикою перетворення. Об'єкти Symbol (доступні за допомогою Object()) обробляються як звичайні об'єкти.

 • Спроби серіалізувати значення BigInt призведуть до викидання винятку. Проте якщо BigInt має метод toJSON() (внаслідок втручання у прототип: BigInt.prototype.toJSON = ...), то такий метод зможе надати результат серіалізації. Таке обмеження дає змогу мати певність, що коректна логіка серіалізації (і, вельми ймовірно, відповідна їй логіка десеріалізації) завжди явно надана користувачем.

 • Значення undefined, Function і Symbol не є дійсними значеннями JSON. Якщо будь-які такі значення зустрічаються під час перетворення, то вони або упускаються (коли знайдені в об'єкті), або замінюються на null (коли знайдені в масиві). JSON.stringify() може повернути undefined, якщо передати йому "чисті" значення, як то JSON.stringify(() => {}) чи JSON.stringify(undefined).

 • Числа Infinity і NaN, а також значення null, – вважаються рівними null. (Але на відміну від значення з попереднього пункту, ці значення ніколи не будуть упущені.)

 • Масиви серіалізуються як масиви (оточені квадратними дужками). Лише індекси масиву від 0 і до length - 1 (включно) серіалізуються; решта властивостей ігноруються.

 • Особливий необроблений об'єкт JSON, створений за допомогою JSON.rawJSON(), серіалізується як необроблений текст JSON, який у ньому вміщено (за допомогою звертання до його властивості rawJSON).

 • Для інших об'єктів:

  • Усі властивості з ключами типу Symbol будуть цілковито проігноровані, навіть коли застосований параметр replacer](#parametr-replacer).

  • Якщо значення має метод toJSON(), то такий метод відповідає за те, які дані будуть серіалізовані. Замість серіалізації об'єкта буде серіалізовано значення, повернене викликом методу toJSON(). JSON.stringify() викликає toJSON з одним параметром, key (ключем), котрий має таку саму семантику, як параметр key функції replacer:

   • якщо цей об'єкт є значенням властивості, то ім'я властивості
   • якщо це масив, то індекс в масиві, у вигляді рядка
   • якщо JSON.stringify() напряму викликається на об'єкті, то порожній рядок

   Об'єкти Date реалізовують метод toJSON(), що повертає рядок (такий само, як date.toISOString()). Отже – вони зводяться до рядків.

  • Обробляються лише власні перелічувані властивості. А отже, Map, Set тощо – стануть "{}". Можна застосувати параметр replacer, аби серіалізувати їх у щось більш корисне.

   Властивості обробляються за таким само алгоритмом, як в Object.keys(), що має чітко визначений порядок і є стабільним для різних реалізацій. Наприклад, JSON.stringify для одного об'єкта завжди поверне однаковий рядок, а JSON.parse(JSON.stringify(obj)) поверне об'єкт з таким само порядком ключів, як у вихідного об'єкта (виходячи з припущення, що об'єкт є цілком JSON-серіалізовним).

Параметр replacer

Параметр replacer може бути або функцією, або масивом.

Коли це масив, то елементи такого масиву вказують імена властивостей об'єкта, котрі повинні бути включені в повернений рядок JSON. Враховуються лише рядкові й числові значення; значення-символи ігноруються.

Коли це функція, то така функція отримує два параметри: key (ключ) та value (значення), що приводяться до рядкового вигляду. Об'єкт, в котрому знайдений такий ключ, доступний функції replacer як контекст this.

Функція replacer також викликається для вихідного об'єкта, і при такому виклику key є порожнім рядком (""). Потім вона викликається для кожної властивості об'єкта чи масиву, котрий приводиться до рядка. Індекси масиву надаються в key у рядковій формі. Значення поточної властивості при перетворенні на рядок замінюється значенням, поверненим функцією replacer. А отже:

 • Якщо повернути число, рядок, булеве значення чи null, то таке значення серіалізується безпосередньо і використовується як значення властивості. (Крім того, повернення BigInt призведе до викидання помилки.)
 • Якщо повернути Function, Symbol чи undefined, то властивість не буде включена у вивід.
 • Якщо повернути будь-який інший об'єкт, то такий об'єкт буде рекурсивно перетворений на рядок, викликаючи функцію replacer на кожній своїй властивості.

Примітка: При розборі JSON, згенерованого з використанням функцій replacer, з високою імовірністю буде потрібен параметр reviver (відновлювач) для виконання зворотних перетворень. Зазвичай індекс елементів масиву не зсувається (навіть тоді, коли елемент є недійсним значенням, як то функція, замість цього він стає null, а не упускається). Застосування функції replacer дозволяє контролювати порядок елементів масиву, повертаючи інакший масив.

Параметр space

Параметр space може використовуватися для контролю відступів у рядку результату.

 • Якщо цей аргумент є числом, то наступні рівні вкладеності матимуть відступ, збільшений на таку кількість символів пробілу.
 • Якщо цей аргумент є рядком, то наступні рівні матимуть відступ, збільшений на такий рядок.

Кожний рівень відступу ніколи не буде більшим за 10. Числові значення space обмежені 10, а рядкові значення обрізаються до 10 символів.

Приклади

Застосування JSON.stringify

JSON.stringify({}); // '{}'
JSON.stringify(true); // 'true'
JSON.stringify("foo"); // '"foo"'
JSON.stringify([1, "false", false]); // '[1,"false",false]'
JSON.stringify([NaN, null, Infinity]); // '[null,null,null]'
JSON.stringify({ x: 5 }); // '{"x":5}'

JSON.stringify(new Date(1906, 0, 2, 15, 4, 5));
// '"1906-01-02T15:04:05.000Z"'

JSON.stringify({ x: 5, y: 6 });
// '{"x":5,"y":6}'
JSON.stringify([new Number(3), new String("false"), new Boolean(false)]);
// '[3,"false",false]'

// Елементи масиву з рядковими ключами не є перелічними і не мають сенсу в JSON
const a = ["foo", "bar"];
a["baz"] = "quux"; // a: [ 0: 'foo', 1: 'bar', baz: 'quux' ]
JSON.stringify(a);
// '["foo","bar"]'

JSON.stringify({ x: [10, undefined, function () {}, Symbol("")] });
// '{"x":[10,null,null,null]}'

// Стандартні структури даних
JSON.stringify([
 new Set([1]),
 new Map([[1, 2]]),
 new WeakSet([{ a: 1 }]),
 new WeakMap([[{ a: 1 }, 2]]),
]);
// '[{},{},{},{}]'

// Типізовані масиви
JSON.stringify([new Int8Array([1]), new Int16Array([1]), new Int32Array([1])]);
// '[{"0":1},{"0":1},{"0":1}]'
JSON.stringify([
 new Uint8Array([1]),
 new Uint8ClampedArray([1]),
 new Uint16Array([1]),
 new Uint32Array([1]),
]);
// '[{"0":1},{"0":1},{"0":1},{"0":1}]'
JSON.stringify([new Float32Array([1]), new Float64Array([1])]);
// '[{"0":1},{"0":1}]'

// toJSON()
JSON.stringify({
 x: 5,
 y: 6,
 toJSON() {
  return this.x + this.y;
 },
});
// '11'

// Символи:
JSON.stringify({ x: undefined, y: Object, z: Symbol("") });
// '{}'
JSON.stringify({ [Symbol("foo")]: "foo" });
// '{}'
JSON.stringify({ [Symbol.for("foo")]: "foo" }, [Symbol.for("foo")]);
// '{}'
JSON.stringify({ [Symbol.for("foo")]: "foo" }, (k, v) => {
 if (typeof k === "symbol") {
  return "символ";
 }
});
// undefined

// Неперелічувані властивості:
JSON.stringify(
 Object.create(null, {
  x: { value: "x", enumerable: false },
  y: { value: "y", enumerable: true },
 }),
);
// '{"y":"y"}'

// BigInt-значення викидають виняток
JSON.stringify({ x: 2n });
// TypeError: BigInt value can't be serialized in JSON

Використання функції як замінювача

function replacer(key, value) {
 // Вибракування властивостей
 if (typeof value === "string") {
  return undefined;
 }
 return value;
}

const foo = {
 foundation: "ВебДоки",
 model: "box",
 week: 45,
 transport: "car",
 month: 7,
};
JSON.stringify(foo, replacer);
// '{"week":45,"month":7}'

Якщо необхідно, аби replacer розрізняла вихідний об'єкт і ключ, що є порожнім рядком (адже в обох випадках буде порожній рядок як ключ і, можливо, об'єкт як значення), то доведеться відстежувати кількість ітерацій (якщо перша ітерація минула, то це точно порожній рядковий ключ).

function makeReplacer() {
 let isInitial = true;
 return (key, value) => {
  if (isInitial) {
   isInitial = false;
   return value;
  }
  if (key === "") {
   // Упустити всі властивості з іменем "" (крім вихідного об'єкта)
   return undefined;
  }
  return value;
 };
}
const replacer = makeReplacer();
console.log(JSON.stringify({ "": 1, b: 2 }, replacer)); // "{"b":2}"

Використання масиву як замінювача

const foo = {
 foundation: "ВебДоки",
 model: "box",
 week: 45,
 transport: "car",
 month: 7,
};
JSON.stringify(foo, ["week", "month"]);
// '{"week":45,"month":7}', залишаємо лише властивості "week" та "month"

Використання параметра space

Зробити відступ виводу на один пробіл:

JSON.stringify({ a: 2 }, null, " ");
// '{
// "a": 2
// }'

Застосування символу табуляції імітує стандартне оформлення коду:

console.log(JSON.stringify({ uno: 1, dos: 2 }, null, "\t"));
/*
{
	"uno": 1,
	"dos": 2
}
*/

Поведінка toJSON()

Визначення на об'єкті toJSON() дає змогу перевизначити його поведінку при серіалізації.

const obj = {
 data: "data",

 toJSON(key) {
  return key ? `Зараз я — вкладений об'єкт за ключем '${key}'` : this;
 },
};

JSON.stringify(obj);
// '{"data":"data"}'

JSON.stringify({ obj });
// '{"obj":"Зараз я — вкладений об'єкт за ключем 'obj'"}'

JSON.stringify([obj]);
// '["Зараз я — вкладений об'єкт за ключем '0'"]'

Проблема з серіалізацією циклічних посилань

Зауважте, що оскільки формат JSON (англ.) не підтримує посилання на об'єкти (хоча існує чернетка IETF (англ.)), буде викинуто виняток TypeError під час спроби закодувати об'єкт з циклічними посиланнями.

const circularReference = {};
circularReference.myself = circularReference;

// Серіалізація циклічного посилання викине "TypeError: cyclic object value"
JSON.stringify(circularReference);

Для серіалізації циклічних посилань можна застосувати бібліотеку, котра їх підтримує (наприклад, cycle.js Дугласа Крокфорда), або ж можна реалізувати рішення самотужки — для цього знадобиться знайти й замінити (або видалити) циклічні посилання значеннями, які піддаються серіалізації.

При застосуванні JSON.stringify() для глибинного копіювання об'єкта, можливо, варто натомість використати structuredClone(), що підтримує циклічні посилання. API рушія JavaScript, як то v8.serialize() (англ.), також підтримують циклічні посилання.

Застосування JSON.stringify() з localStorage

На випадок, якщо потрібно зберегти створений користувачем об'єкт, з можливістю відновити його навіть після закриття браузера, нижче наведено патерн застосування JSON.stringify():

// Створення прикладу JSON-об'єкта
const session = {
 screens: [],
 state: true,
};
session.screens.push({ name: "screenA", width: 450, height: 250 });
session.screens.push({ name: "screenB", width: 650, height: 350 });
session.screens.push({ name: "screenC", width: 750, height: 120 });
session.screens.push({ name: "screenD", width: 250, height: 60 });
session.screens.push({ name: "screenE", width: 390, height: 120 });
session.screens.push({ name: "screenF", width: 1240, height: 650 });

// Перетворення об'єкта на JSON-рядок із JSON.stringify(),
// потім збереження його в localStorage за ім'ям `session`
localStorage.setItem("session", JSON.stringify(session));

// Приклад того, як перетворити рядок, створений за допомогою
// JSON.stringify() і записаний в localStorage, назад на JSON-об'єкт
const restoredSession = JSON.parse(localStorage.getItem("session"));

// Тепер змінна restoredSession містить об'єкт, який був раніше
// записаний в localStorage
console.log(restoredSession);

JSON.stringify() з правильним формуванням

Рушії, що реалізовують специфікацію JSON.stringify з правильним формуванням (англ.), опрацьовують поодинокі сурогати (будь-які кодові одиниці від U+D800 до U+DFFF) із застосуванням керівних послідовностей Unicode, замість вживання їх буквально (повернення поодиноких сурогатів). До цих оновлень JSON.stringify міг повертати поодинокі сурогати, якщо такі сурогати знаходилися в початковому рядку. Такі рядки потім неможливо було коректно перекодувати в UTF-8 чи UTF-16:

JSON.stringify("\uD800"); // '"�"'

Проте з цим оновленням JSON.stringify відбиває поодинокі сурогати за допомогою екранованих послідовностей JSON, які можна коректно перекодувати в рядок UTF-8 чи UTF-16:

JSON.stringify("\uD800"); // '"\\ud800"'

Це оновлення має бути зворотно сумісним, поки результат JSON.stringify передається до такого API, як JSON.parse, що прийматиме будь-який валідний JSON-текст, оскільки вони будуть вважати екрановані поодинокі сурогати Unicode рівними самим сурогатам. Лише під час прямої інтерпретації результатів виконання JSON.stringify слід уважно опрацьовувати два можливі варіанти кодування таких кодових одиниць.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
stringify
Chrome Full support 3
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 8
Opera Full support 10.5
Safari Full support 4
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Strings are escaped to well-formed UTF-8
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 64
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 64
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 12.0.0

Дивіться також