String

Об'єкт String — «Рядок» — використовується для представлення та обробки послідовностей символів.

Опис

Рядки корисні для зберігання тих даних, які можна представити в текстовій формі. Серед найуживаніших операцій з рядками: визначення їхньої довжини, збирання і зчеплення їх докупи за допомогою рядкових операторів + та +=, перевірку наявності чи знаходження позиції підрядка за допомогою методу indexOf() та витягання певних підрядків за допомогою методу substring().

Створення рядків

Рядки можна створювати як примітиви, використовуючи рядкові літерали; або ж як об'єкти – за допомогою конструктора String():

const string1 = "Рядковий примітив";
const string2 = 'Також рядковий примітив';
const string3 = `І ще один рядковий примітив`;
const string4 = new String("Об'єкт рядка");

Рядкові примітиви та об'єкти-рядки поділяють значну частину своєї поведінки, але мають певні важливі відмінності та каверзи. Дивіться розділ "Рядки-примітиви та рядки-об'єкти" нижче.

Рядкові літерали позначаються одинарними або подвійними лапками — які в середовищі JavaScript опрацьовуються ідентично — або ж через символ «гравіс» `. Останній позначає так званий шаблонний літерал — форму рядкового літерала, яка дає змогу вставляти вирази в рядок (інтерполяція). Більше інформації про запис рядкових літералів – у лексичній граматиці.

Доступ до окремих символів

Існують два способи доступитися до окремого символу рядка. Перший — це метод charAt():

"cat".charAt(1); // дає значення "a"

Інший спосіб (який було додано в ECMAScript 5) полягає у розгляді рядка як масивоподібного об'єкта, де кожний символ відповідає певному числовому індексу:

"cat"[1]; // дає значення "a"

Спроба видалити символ або присвоїти йому значення під час звертання до символу за допомогою квадратних дужок – не спрацює. Властивості рядка, до яких в цьому випадку отримує доступ програма, не доступні ні для запису, ні для налаштування. (Докладніше про це на сторінці Object.defineProperty().)

Порівняння рядків

Для порівняння рядків слід використовувати оператори більше та менше:

const a = "a";
const b = "b";
if (a < b) {
 // true
 console.log(`${a} менше за ${b}`);
} else if (a > b) {
 console.log(`${a} більше за ${b}`);
} else {
 console.log(`${a} та ${b} – рівні.`);
}

Зверніть увагу, що всі оператори порівняння, включно з === і ==, порівнюють рядки з урахуванням регістру. Загальноприйнятний спосіб порівнювати рядки без урахування регістру – переводити обидва, перед їх порівнянням, до одного регістру (вищого чи нижчого).

function areEqualCaseInsensitive(str1, str2) {
 return str1.toUpperCase() === str2.toUpperCase();
}

Вибір того, чи перетворювати з toUpperCase(), чи з toLowerCase(), є здебільшого довільним, і жоден з двох варіантів не має цілковитої надійності поза межами латинського алфавіту. Наприклад, і німецьку літеру ß, і літери ss toUpperCase() перетворює на SS, тим часом турецька літера ı може помилково бути заявлена toLowerCase() як нерівна I, якщо явно не використати toLocaleLowerCase("tr").

const areEqualInUpperCase = (str1, str2) =>
 str1.toUpperCase() === str2.toUpperCase();
const areEqualInLowerCase = (str1, str2) =>
 str1.toLowerCase() === str2.toLowerCase();
areEqualInUpperCase("ß", "ss"); // true; повинно бути false
areEqualInLowerCase("ı", "I"); // false; повинно бути true

Надійне рішення з урахуванням локалі для перевірки нечутливої до регістру рівності – застосовувати API Intl.Collator чи метод рядка localeCompare(), – вони поділяють однаковий інтерфейс, – зі значенням опції sensitivity "accent" чи "base".

const areEqual = (str1, str2, locale = "en-US") =>
 str1.localeCompare(str2, locale, { sensitivity: "accent" }) === 0;
areEqual("ß", "ss", "de"); // false
areEqual("ı", "I", "tr"); // true

Метод localeCompare() дає змогу порівнювати рядки у подібний до strcmp() спосіб: дає змогу сортувати рядки з урахуванням локалі.

Рядки-примітиви і рядки-об'єкти

Зауважте, що JavaScript розрізняє об'єкти String та примітивні значення рядків. (Це справедливо також для булевих значень і чисел.)

Рядкові літерали (виділені одинарними або подвійними лапками), а також рядки, повернуті з викликів String без контексту конструктора (тобто викликів, виконаних без ключового слова new), є рядками-примітивами. Коли відбувається спроба викликати метод чи звернутися до властивості примітивного рядка, JavaScript автоматично обгортає примітив у виклик конструктора, і вже потім – на об'єкті-обгортці звертається до методу чи властивості.

const strPrim = "foo"; // Літерал є примітивом рядка
const strPrim2 = String(1); // Приведено до рядкового примітива "1"
const strPrim3 = String(true); // Приведено до рядкового примітива "true"
const strObj = new String(strPrim); // String із new повертає обгортковий об'єкт рядка

console.log(typeof strPrim); // "string"
console.log(typeof strPrim2); // "string"
console.log(typeof strPrim3); // "string"
console.log(typeof strObj); // "object"

Застереження: Слід утримуватися від використання String як конструктора.

Рядкові примітиви та об'єкти типу String також видають різні результати під час використання eval(). Примітиви, передані до eval, вважаються вихідним кодом; натомість об'єкти String опрацьовуються як всі інші об'єкти, із поверненням об'єкта в результаті. Наприклад:

const s1 = "2 + 2"; // створює рядковий примітив
const s2 = new String("2 + 2"); // створює об'єкт String
console.log(eval(s1)); // повертає число 4
console.log(eval(s2)); // повертає рядок "2 + 2"

Таким чином, код може ламатись в місцях, де очікується примітивний рядок, але натомість приходить об'єкт String. Хоча у більшості випадків про цю різницю хвилюватись не варто.

Об'єкт String можна завжди перетворити на його примітивний відповідник, використавши метод valueOf().

console.log(eval(s2.valueOf())); // повертає число 4

Зведення до рядка

Чимало вбудованих операцій, котрі очікують на рядки, спершу зводять свої аргументи до типу рядка (здебільшого саме через це об'єкти String поводяться подібно до рядкових примітивів). Ця операція може бути описана наступним чином:

 • Рядки повертаються як є.
 • undefined перетворюється на "undefined".
 • null перетворюється на "null".
 • true перетворюється на "true"; false перетворюється на "false".
 • Числа перетворюються за тим само алгоритмом, що використовується в toString(10).
 • Значення BigInt перетворюються за тим само алгоритмом, що використовується в toString(10).
 • Символи викидають TypeError.
 • Об'єкти спершу перетворюються на примітиви шляхом виклику їх методів [@@toPrimitive]() (зі "string" як підказкою), toString() чи valueOf() – у такому порядку пріоритету. Після цього результівний примітив перетворюється на рядок.

Є декілька способів досягнути в JavaScript майже такого самого ефекту.

 • Шаблонний літерал: `${x}` виконує точно такі ж самі кроки приведення, як описані вище, для вбудованого в себе виразу.
 • Функція String(): String(x) застосовує для перетворення x такий само алгоритм, окрім того, що символи не викидають TypeError, а повертають "Symbol(description)", де descriptionопис відповідного символу.
 • Застосування оператора +: "" + x зводить свій операнд до примітива, а не просто рядка, і для певних об'єктів має геть інакшу логіку, ніж звичайне приведення до рядка. Дивіться подробиці на його сторінці довідки.

Залежно від конкретної ситуації може мати зміст використання `${x}` (аби зімітувати логіку вбудовування) чи String(x) (для обробки символів без викидання помилок), однак не слід застосовувати "" + x.

Символи UTF-16, кодові точки Unicode та графемні кластери

Рядки у своїй основі представлені як послідовності кодових точок UTF-16. У кодуванні UTF-16 кожна кодова точка – рівно 16 бітів завдовжки. Це означає, що є щонайбільше 216, тобто 65536, можливих символів, котрі можна представити у вигляді кодової точки UTF-16. Цей набір символів зветься багатомовною площиною 0 (або БМП) і містить більшість поширених символів типу латинської, грецької, кириличної абеток, а також чимало східноазійських символів. Кожна кодова точка може бути записана як рядок, де на початку стоїть \u, а далі – рівно чотири шістнадцяткові цифри.

Проте увесь набір символів Unicode є набагато, набагато більшим за 65536. Додаткові символи зберігаються в UTF-16 як сурогатні пари, котрі є парами 16-бітових кодових одиниць, кожна з яких представляє єдиний символ. Для уникнення неоднозначності дві частини пари мусять лежати між 0xD800 та 0xDFFF, і ці кодові одиниці не використовуються для кодування символів з однієї кодової одиниці. (Якщо точніше, то початкові сурогати, котрі також звуться високосурогатними кодовими одиницями, мають значення від 0xD800 до 0xDBFF включно, а кінцеві, також відомі як низькосурогатні кодові одиниці, – від 0xDC00 до 0xDFFF включно.) Кожен символ Unicode, що складається з однієї чи двох кодових одиниць UTF-16, також зветься кодовою точкою Unicode. Кожна кодова точка Unicode може бути записана в рядок як \u{xxxxxx}, де xxxxxx – від однієї до 6 шістнадцяткових цифр.

"Самотній сурогат" – це 16-бітова кодова одиниця, яка відповідає одному з описів нижче:

 • Перебуває в діапазоні 0xD800-0xDBFF включно (тобто є початковим сурогатом), але також є останньою кодовою одиницею в рядку, або наступна кодова одиниця не є кінцевим сурогатом.
 • Перебуває в діапазоні 0xDC00-0xDFFF включно (тобто є кінцевим сурогатом), але є першою кодовою одиницею в рядку, або попередня кодова одиниця не є початковим сурогатом.

Самотні сурогати не представляють жодних символів Unicode. Хоча більшість вбудованих методів JavaScript обробляє їх правильно, оскільки всі вони працюють на основі кодових одиниць UTF-16, самотні сурогати нерідко бувають недопустимими значеннями при взаємодії з іншими системами – наприклад, encodeURI() викидає на самотніх сурогатах URIError, оскільки кодування URI використовує кодування UTF-8, котре не має кодування для самотніх сурогатів. Рядки, що не містять жодних самотніх сурогатів, називаються добре сформованими рядками і є безпечними для використання з функціями, котрі не працюють з UTF-16 (такими як encodeURI() або TextEncoder). Перевірити, чи є рядок добре формованим, можна за допомогою методу isWellFormed(), а також можна вичистити самотні сурогати – за допомогою методу toWellFormed().

На додачу до символів Unicode, є певні послідовності символів Unicode, котрі повинні розглядатися як єдина видима одиниця, – вони відомі як графемні кластери. Найпоширеніший приклад – емоджі: чимало емоджі, котрі мають значний діапазон варіацій, насправді утворюються декількома емодзі, зазвичай сполученими символом <ZWJ> (U+200D).

Слід бути обережними з тим, по якому рівню символів відбувається ітерування. Наприклад, split("") розбиває рядок на кодові одиниці UTF-16 і розриває сурогатні пари. Рядкові індекси також вказують на індекси всіх кодових одиниць UTF-16. З іншого боку, @@iterator() виконує обхід за кодовими точками Unicode. Обхід за графемними кластерами потребуватиме написання певного коду самотужки.

"😄".split(""); // ['\ud83d', '\ude04']; розриває на два самотні сурогати
// "Рука тильним боком, вказівний направо: темний тон шкіри"
[..."👉🏿"]; // ['👉', '🏿']
// розбиває на базовий емоджі "Рука тильним боком, вказівний направо" і
// емоджі "Темний тон шкіри"
// "Родина: Чоловік, Хлопчик"
[..."👨‍👦"]; // [ '👨', '‍', '👦' ]
// розбиває на емоджі "Чоловік" та емоджі "Хлопчик", сполучені з'єднувачем нульової ширини
// Прапор ООН
[..."🇺🇳"]; // [ '🇺', '🇳' ]
// розбиває на дві літери – "індикатори регіону": "U" та "N".
// Всі емоджі-прапори утворені сполученням двох літер – індикаторів регіону

Конструктор

String()

Створює новий об'єкт String. Виконує перетворення типу, якщо викликається як функція, а не конструктор, — що нерідко значно корисніше.

Статичні методи

String.fromCharCode() (із коду символу)

Повертає рядок, створений з переданої послідовності значень Unicode.

String.fromCodePoint() (із кодової точки)

Повертає рядок, створений з переданої послідовності кодів.

String.raw() (необроблений)

Повертає новий рядок, створений з необробленого рядка, переданого аргументом.

Властивості примірників

Ці властивості означені на String.prototype і є спільними для всіх примірників String.

String.prototype.constructor

Функція-конструктор, що створила об'єкт-примірник. Для примірників String початковим значенням є конструктор String.

Ці властивості є власними властивостями кожного окремого примірника String.

length (довжина)

Відображає довжину рядка. Призначена лише для читання.

Методи примірників

String.prototype.at() (на (позиції))

Повертає символ (рівно одну кодову одиницю UTF-16) за вказаним індексом index. Приймає також від'ємні числа, які позначають позицію з кінця рядка.

String.prototype.charAt() (символ на (позиції))

Повертає символ (рівно одну кодову одиницю UTF-16) за вказаним індексом index.

String.prototype.charCodeAt() (код символу на (позиції))

Повертає число, яке є значенням кодової одиниці UTF-16 за вказаним індексом index.

String.prototype.codePointAt() (кодова точка на (позиції))

Повертає невід'ємне ціле число — значення кодової одиниці в кодуванні UTF-16, яка знаходиться за вказаною позицією pos.

String.prototype.concat() (зчепити)

Об'єднує передані два (або більше) рядки тексту, і повертає результат — новий рядок.

String.prototype.endsWith() (закінчується на)

Визначає, чи рядок завершується символами, вказаними в searchString.

String.prototype.includes() (включає)

Визначає, чи рядок, на якому викликається цей метод, містить переданий підрядок searchString.

String.prototype.indexOf() (індекс (підрядка))

Шукає значення searchValue всередині об'єкта String, на якому викликається метод. Повертає індекс першого знайденого підрядка, або -1, якщо такого підрядка не було знайдено.

String.prototype.isWellFormed() (чи є добре сформованим)

Повертає булеве значення, яке вказує, чи містить цей рядок самотні сурогати.

String.prototype.lastIndexOf() (останній індекс (підрядка))

Шукає значення searchValue всередині об'єкта String, на якому викликається метод. Повертає індекс останнього знайденого підрядка, або -1, якщо такого підрядка не було знайдено.

String.prototype.localeCompare() (порівняти згідно з локаллю)

Повертає число, яке вказує, чи переданий рядок compareString під час сортування повинен стояти перед, після, або є еквівалентним до початкового рядка.

String.prototype.match() (зіставити)

Використовується для зіставлення рядка із регулярним виразом regexp.

String.prototype.matchAll() (зіставити повністю)

Повертає ітератор, що містить усі збіги з переданим регулярним виразом regexp.

String.prototype.normalize() (нормалізувати)

Повертає нормалізовану Unicode-форму рядка, на якому викликається метод.

String.prototype.padEnd() (заповнити кінець)

Заповнює даний рядок вмістом padString з кінця, і повертає новий рядок довжиною targetLength.

String.prototype.padStart() (заповнити початок)

Заповнює даний рядок вмістом padString з початку, і повертає новий рядок довжиною targetLength.

String.prototype.repeat() (повторювати)

Повертає рядок, що містить вміст початкового рядка, повторений count разів.

String.prototype.replace() (замінити)

Використовується для заміни підрядка, що збігається з searchFor, вмістом replaceWith. Аргумент searchFor може бути як рядком, так і регулярним виразом, а replaceWith може бути або рядком, або функцією.

String.prototype.replaceAll() (замінити усі (входження))

Використовується для заміни всіх підрядків, що збігаються з searchFor, вмістом replaceWith. Аргумент searchFor може бути як рядком, так і регулярним виразом, а replaceWith може бути або рядком, або функцією.

String.prototype.search() (шукати)

Шукає збіги з регулярним виразом regexp у рядку, на якому було викликано метод.

String.prototype.slice() (вирізати скибку, зріз)

Видобуває частину рядка і повертає її як новий рядок.

String.prototype.split() (розділити на частини)

Повертає масив рядків, отриманих розділенням початкового рядка в усіх точках входження підрядка sep.

String.prototype.startsWith() (починається (підрядком))

Визначає, чи рядок, на якому було викликано метод, починається послідовністю символів searchString.

String.prototype.substr() (підрядок)

Повертає підрядок, починаючи з вказаного індексу, і продовжуючи вказану кількість символів.

String.prototype.substring() (підрядок)

Повертає новий рядок, що містить символи початкового рядка, взятих починаючи з вказаного індексу (або з-поміж індексів, якщо було вказано обидва).

String.prototype.toLocaleLowerCase() (до нижнього регістру згідно з локаллю)

Повертає символи з початкового рядка, переведені в нижній регістр з урахуванням поточної активної локалі.

Для більшості мов результат виконання цієї функції буде ідентичним до toLowerCase().

String.prototype.toLocaleUpperCase() (до верхнього регістру згідно з локаллю)

Повертає символи з початкового рядка, переведені в верхній регістр з урахуванням поточної активної локалі.

Для більшості мов результат виконання цієї функції буде ідентичним до toUpperCase().

String.prototype.toLowerCase() (до нижнього регістру)

Повертає значення рядка, на якому було викликано метод, переведене у нижній регістр.

String.prototype.toString() (до рядка)

Повертає рядок — відповідник до вказаного об'єкта. Заміщує метод Object.prototype.toString().

String.prototype.toUpperCase() (до верхнього регістру)

Повертає значення рядка, на якому було викликано метод, переведене у верхній регістр.

String.prototype.toWellFormed() (до добре сформованого)

Повертає рядок, де всі самотні сурогати замінені на символ-замінник Unicode U+FFFD.

String.prototype.trim() (підрізати)

Обрізає пробільні символи на початку та в кінці рядка.

String.prototype.trimEnd() (підрізати кінець)

Обрізає пробільні символи в кінці рядка.

String.prototype.trimStart() (підрізати початок)

Обрізає пробільні символи на початку рядка.

String.prototype.valueOf() (значення (об'єкта))

Повертає примітив — значення вказаного об'єкта. Заміщує метод Object.prototype.valueOf().

String.prototype[@@iterator]()

Повертає новий об'єкт-ітератор, який перебирає всі кодові одиниці значення рядка, повертаючи кожну з них як окремий рядок.

Методи для обгортання в HTML

Застереження: Нерекомендовані. Уникайте вживання цих методів.

Вони мають обмежене застосування, оскільки засновані на дуже старому стандарті HTML і надають лише підмножину наразі доступних тегів та атрибутів HTML. Чимало з них нині створює нерекомендовану чи нестандартну розмітку. На додачу до цього, ці методи виконують просте склеювання рядків, без жодних валідації й очищення, що робить їх потенційною загрозою безпеці, коли безпосередньо вставляти їх результат за допомогою innerHTML. Натомість слід використовувати DOM API, як то document.createElement().

String.prototype.anchor() (якір)

<a name="name"> (ціль для гіперпосилань)

String.prototype.big() (великий)

<big>

String.prototype.blink() (блимання)

<blink>

String.prototype.bold() (грубий)

<b>

String.prototype.fixed() (фіксований)

<tt>

String.prototype.fontcolor() (колір шрифту)

<font color="color">

String.prototype.fontsize() (розмір шрифту)

<font size="size">

String.prototype.italics() (курсив)

<i>

String.prototype.link() (посилання)

<a href="url"> (посилання на URL)

String.prototype.small() (дрібний)

<small>

String.prototype.strike() (викреслений)

<strike>

String.prototype.sub() (підрядковий)

<sub>

String.prototype.sup() (надрядковий)

<sup>

Зверніть увагу, що ці методи не перевіряють, чи містить сам рядок теги HTML, тож можливо створити недійсний HTML:

"</b>".bold(); // <b></b></b>

Єдине екранування, котре вони виконують – заміна " в значеннях атрибутів на &quot; (це стосується anchor(), fontcolor(), fontsize() і link())

"foo".anchor('"Hello"'); // <a name="&quot;Hello&quot;">foo</a>

Приклади

Перетворення рядків

Функція String() – це надійніший спосіб перетворення значень на рядки, ніж виклик метода toString() на цільовому значенні, адже перший варіант працює щодо null і undefined. Наприклад:

// Звернутися до властивостей на null або undefined не вийде

const nullVar = null;
nullVar.toString(); // TypeError: Cannot read properties of null
String(nullVar); // "null"

const undefinedVar = undefined;
undefinedVar.toString(); // TypeError: Cannot read properties of undefined
String(undefinedVar); // "undefined"

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
String
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
@@iterator Chrome Full support 38
Edge Full support 12
Firefox Full support 36
Internet Explorer No support No
Opera Full support 25
Safari Full support 9
WebView Android Full support 38
Chrome Android Full support 38
Firefox for Android Full support 36
Opera Android Full support 25
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.12.0
String() constructor Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
anchor
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
at Chrome Full support 92
Edge Full support 92
Firefox Full support 90
Internet Explorer No support No
Opera Full support 78
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 92
Chrome Android Full support 92
Firefox for Android Full support 90
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet Full support 16.0
Deno Full support 1.12
Node.js Full support 16.6.0
big
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
blink
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
bold
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
charAt Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
charCodeAt Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
codePointAt Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 10
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 41
Firefox for Android Full support 29
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
concat Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
endsWith Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 17
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 36
Firefox for Android Full support 17
Opera Android Full support 24
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
fixed
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
fontcolor
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
fontsize
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
fromCharCode Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
fromCodePoint Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 10
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 41
Firefox for Android Full support 29
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
includes Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 40
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 41
Firefox for Android Full support 40
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
indexOf Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
italics
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
lastIndexOf Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
length Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
link
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
localeCompare Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 7
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
localeCompare.locales
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 26
Firefox for Android Full support 56
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
localeCompare.options
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 26
Firefox for Android Full support 56
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.12.0
match Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
matchAll Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 67
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 13
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 67
Opera Android Full support 52
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 12.0.0
normalize Chrome Full support 34
Edge Full support 12
Firefox Full support 31
Internet Explorer No support No
Opera Full support 21
Safari Full support 10
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 34
Firefox for Android Full support 31
Opera Android Full support 21
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 2.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.12.0
padEnd Chrome Full support 57
Edge Full support 15
Firefox Full support 48
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari Full support 10
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 57
Firefox for Android Full support 48
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.0.0
padStart Chrome Full support 57
Edge Full support 15
Firefox Full support 48
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari Full support 10
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 57
Firefox for Android Full support 48
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.0.0
raw Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 34
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 10
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 41
Firefox for Android Full support 34
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
repeat Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 24
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 36
Firefox for Android Full support 24
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
replace Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
replaceAll Chrome Full support 85
Edge Full support 85
Firefox Full support 77
Internet Explorer No support No
Opera Full support 71
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 85
Chrome Android Full support 85
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 60
Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.2
Node.js Full support 15.0.0
search Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
search.flags
Deprecated Non-standard
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support 1 –  49
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support 4 –  49
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
slice Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
small
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
split Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
startsWith Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 17
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 36
Firefox for Android Full support 17
Opera Android Full support 24
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
strike
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
sub
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
substr
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
substring Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
sup
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
toLocaleLowerCase Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
toLocaleLowerCase.locale
Chrome Full support 58
Edge Full support 12
Firefox Full support 55
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
toLocaleUpperCase Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
toLocaleUpperCase.locale
Chrome Full support 58
Edge Full support 12
Firefox Full support 55
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 42
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
toLowerCase Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
toSource
Non-standard
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support 1 –  74
footnote
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 4
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
toString Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
toUpperCase Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
trim Chrome Full support 4
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 10.5
Safari Full support 5
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 5
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
trimEnd Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 61
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari Full support 12
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 61
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0
trimStart Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 61
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari Full support 12
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 61
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0
Unicode code point escapes \u{xxxxxx}
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 40
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 40
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
valueOf Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також