String.prototype.match()

Метод match() (парувати, шукати збіг) значень String отримує результат зіставлення свого рядка з регулярним виразом.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

match(regexp)

Параметри

regexp

Об'єкт регулярного виразу, або ж будь-який об'єкт, що має метод Symbol.match.

Якщо аргументом regexp було передано об'єкт, який не є регулярним виразом і не має метода Symbol.match, його буде неявно перетворено на RegExp шляхом викликання new RegExp(regexp).

Якщо не передати функції жодного параметра і викликати метод match() напряму, з нього повернеться масив з порожнім рядком: [""], тому що це еквівалентно match(/(?:)/)

Повернене значення

Масив, вміст якого залежить від наявності чи відсутності глобального прапорця (g), або null, якщо жодного збігу знайдено не було.

 • Якщо вжито прапорець g, буде повернено всі збіги з цілим регулярним виразом, а збіги з групами захоплення включені не будуть.
 • Якщо прапорець g встановлено не було, повернеться лише перший повний збіг та всі пов'язані захоплені групи. В цьому випадку match() поверне такий само результат, як RegExp.prototype.exec() (масив з певними додатковими властивостями).

Опис

Реалізація String.prototype.match сама по собі є вельми простою: вона просто викликає метод аргументу Symbol.match з рядком як першим параметром. Фактична реалізація надходить із RegExp.prototype[@@match]().

 • Якщо потрібно визначити, чи рядок збігається з регулярним виразом RegExp, можна використати RegExp.prototype.test().
 • Якщо потрібен лише перший знайдений збіг, можна натомість застосувати RegExp.prototype.exec().
 • Якщо необхідно отримати захоплені групи та встановлено прапорець глобального пошуку, слід натомість використовувати RegExp.prototype.exec() чи String.prototype.matchAll().

Для отримання подробиць семантики match(), коли в нього передається регулярний вираз, дивіться RegExp.prototype[@@match]().

Приклади

Застосування match()

В наступному прикладі метод match() використовується для пошуку слова "Chapter", за яким слідує одна чи більше цифр, за якими слідують нуль або більше груп із точки та цифри.

Регулярний вираз містить прапорець i, тож різниця в регістрі літер ігнорується.

const str = "За детальнішою інформацією зверніться до Розділу 3.4.5.1";
const re = /зверніться до (розділу \d+(\.\d)*)/i;
const found = str.match(re);

console.log(found);
// [
//  'зверніться до Розділу 3.4.5.1',
//  'Розділу 3.4.5.1',
//  '.1',
//  index: 27,
//  input: 'За детальнішою інформацією зверніться до Розділу 3.4.5.1',
//  groups: undefined
// ]

У результаті пошуку збігу вище 'зверніться до Розділу 3.4.5.1' – це ввесь збіг. 'Розділу 3.4.5.1' було захоплено (розділу \d+(\.\d)*). '.1' було останнім значенням, захопленим (\.\d). Властивість index (27) – індекс від нуля, за яким знайдено ввесь збіг. Властивість input – вихідний рядок, що розбирався.

Застосування прапорців глобального пошуку та ігнорування регістру з методом match()

Наступний приклад ілюструє застосування прапорців глобального пошуку та ігнорування регістру з методом match(). В результаті повертаються всі літери від A до E, та від a до e, кожна як окремий елемент масиву.

const str = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
const regexp = /[A-E]/gi;
const matches = str.match(regexp);

console.log(matches);
// ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e']

Примітка: також зверніть увагу на метод String.prototype.matchAll() та Розширений пошук з прапорцями.

Застосування іменованих груп захоплення

У браузерах, які підтримують іменовані групи захоплення, наступний код витягне значення "fox" чи "cat" у групу, яка називається "animal":

const paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. It barked.";

const capturingRegex = /(?<animal>fox|cat) jumps over/;
const found = paragraph.match(capturingRegex);
console.log(found.groups); // {animal: "fox"}

Застосування методу match() без параметрів

const str = "Ніщо не вийде з нічого.";

str.match(); // повертає [""]

Використання match() з чимось, що не є регулярним виразом, шляхом реалізації @@match

Якщо об'єкт має метод Symbol.match, то він може використовуватися як особливий відповідник. Повернене Symbol.match значення стає поверненим значенням match().

const str = "Хм, це цікаво.";
str.match({
 [Symbol.match](str) {
  return ["Так, це цікаво."];
 },
}); // повертає ["Так, це цікаво."]

Вживання чогось, що не є регулярним виразом, як параметра

Якщо в параметр regexp передається рядок або число, це значення неявно перетворюється на RegExp шляхом викликання new RegExp(regexp).

const str1 =
 "NaN means not a number. Infinity contains -Infinity and +Infinity in JavaScript.";
const str2 =
 "My grandfather is 65 years old and My grandmother is 63 years old.";
const str3 = "The contract was declared null and void.";
str1.match("number"); // "number" — це рядок. Повертає ["number"]
str1.match(NaN); // NaN має тип "число". Повертає ["NaN"]
str1.match(Infinity); // тип Infinity — число. Повертає ["Infinity"]
str1.match(+Infinity); // повертає ["Infinity"]
str1.match(-Infinity); // повертає ["-Infinity"]
str2.match(65); // повертає ["65"]
str2.match(+65); // число зі знаком "+". Повертає ["65"]
str3.match(null); // повертає ["null"]

Це може дати неочікувані результати, якщо особливі символи не були як слід екрановані.

console.log("123".match("1.3")); // [ "123" ]

Є збіг, тому що . в регулярному виразі дає збіг з будь-яким символом. Щоб змусити . давати збіг лише з символом крапки, треба екранувати введення.

console.log("123".match("1\\.3")); // null

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
match
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також