Вирази та оператори

Цей розділ документує всі оператори, вирази й ключові слова мови JavaScript.

Вирази та оператори за категоріями

Для перегляду списку в алфавітному порядку зверніть увагу на ліву бокову панель.

Первинні вирази

Базові ключові слова та загальні вирази в JavaScript. Ці вирази мають вищий пріоритет (вищий за пріоритет операторів).

this (це)

Ключове слово this посилається на спеціальну властивість контексту виконання.

Літерали

Базові літерали null, булевих значень, чисел та рядків.

[]

Синтаксис ініціалізаторів, чи літералів, масивів.

{}

Синтаксис об'єктних ініціалізаторів – літералів.

function (функція)

Ключове слово function оголошує функціональний вираз.

class (клас)

Ключове слово class оголошує вираз класу.

function*

Ключове слово function* оголошує вираз функції-генератора.

async function (асинхронна функція)

async function оголошує вираз асинхронної функції.

async function*

Ключові слова async function* оголошують вираз асинхронної функції-генератора.

/ab+c/i

Літеральний синтаксис регулярного виразу.

`string`

Синтаксис шаблонних літералів.

( ) (дужки)

Оператор групування.

Вирази лівої сторони

Лівосторонні значення є пунктом призначення для присвоєння.

Засоби доступу до властивостей

Оператори роботи з членами надають доступ до властивостей чи методів об'єкта (object.property і object["property"])

?.

Оператор необов'язкового зв'язування повертає undefined замість спричинення помилки, коли посилання є порожнім (дорівнює null або undefined).

new (нове)

Оператор new створює новий екземпляр об'єкта за допомогою переданого конструктора.

new.target (нове.цільовий)

Всередині конструктора new.target посилається на конструктор, який було викликано оператором new.

import.meta (імпорт.метадані)

Об'єкт, що розкриває контекстно-специфічні метадані JavaScript-модуля.

super (вищий)

Ключове слово super викликає батьківський конструктор або дає змогу звертатися до властивостей батьківського об'єкта.

import()

Синтаксис import() дає змогу асинхронно та динамічно завантажувати модуль в середовищі, котре може не бути модульним.

Збільшення та зменшення на одиницю

Постфіксні та префіксні оператори інкременту та декременту.

A++

Постфіксний оператор інкременту.

A--

Постфіксний оператор декременту.

++A

Префіксний оператор інкременту.

--A

Префіксний оператор декременту.

Унарні оператори

Унарна операція — це операція з лише одним операндом.

delete (видалити)

Оператор delete видаляє властивість з об'єкта.

void (відкинути)

Оператор void обчислює вираз та відкидає повернене ним значення.

typeof (тип ...)

Оператор typeof визначає тип переданого об'єкта.

+ (плюс)

Оператор «унарний плюс» перетворює операнд на значення типу Number.

- (мінус)

Оператор «унарний мінус» перетворює операнд на значення типу Number, а потім робить його від'ємним.

~ (тильда)

Бітовий оператор NOT.

! (знак оклику)

Логічний оператор NOT.

await

Призупиняє та відновлює виконання асинхронної функції та очікує на сповнення чи відхилення промісу.

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори приймають числові значення (як літерали, так і змінні) своїми операндами, і повертають єдине числове значення.

**

Оператор піднесення до степеня.

* (зірочка)

Оператор множення.

/

Оператор ділення.

% (відсоток)

Оператор взяття остачі від ділення.

+ (Plus)

Оператор додавання.

-

Оператор віднімання.

Оператори відношення

Оператор порівняння порівнює операнди та повертає булеве значення, котре залежить від того, чи виконується умова порівняння.

< (менше)

Оператор «менше».

> (більше)

Оператор «більше».

<=

Оператор «менше або дорівнює».

>=

Оператор «більше або дорівнює».

instanceof

Оператор instanceof встановлює, чи є об'єкт примірником іншого об'єкта.

in

Оператор in встановлює, чи має об'єкт дану властивість.

Примітка: => — це не оператор, а позначення для стрілкових функцій.

Оператори рівності

Результат обчислення оператора рівності — це завжди величина булевого типу, і її значення залежить від того, чи порівняння є істинним.

==

Оператор рівності.

!=

Оператор нерівності.

===

Оператор точної рівності.

!==

Оператор точної нерівності.

Оператори побітового зсуву

Операції зміщення всіх бітів операнда.

<<

Оператор побітового зсуву вліво.

>>

Оператор побітового зсуву вправо.

>>>

Оператор беззнакового побітового зсуву вправо.

Бінарні бітові оператори

Бітові оператори вважають свої операнди наборами з 32 бітів (нулів та одиниць), і повертають стандартні для JavaScript числові значення.

& (амперсанд)

Бітовий AND.

| (вертикальна риска)

Бітовий OR.

^ (циркумфлекс)

Бітовий XOR.

Бінарні логічні оператори

Логічні оператори реалізовують булеві (логічні) значення й мають логіку закорочення.

&&

Логічний AND.

||

Логічне OR.

??

Оператор нульового злиття.

Умовний (тернарний) оператор

(condition ? ifTrue : ifFalse)

Умовний оператор повертає одне з двох значень залежно від логічного значення умови.

Оператори присвоєння

Оператор присвоєння присвоює певне значення лівому операнду на основі значення правого.

= (дорівнює)

Оператор присвоєння.

*=

Присвоєння з множенням.

/=

Присвоєння з діленням.

%=

Присвоєння з отриманням остачі.

+=

Присвоєння з додаванням.

-=

Присвоєння з відніманням.

<<=

Присвоєння зі зсувом вліво.

>>=

Присвоєння зі зсувом вправо.

>>>=

Присвоєння з беззнаковим зсувом вправо.

&=

Присвоєння з бітовим AND.

^=

Присвоєння з бітовим XOR.

|=

Присвоєння з бітовим OR.

**=

Присвоєння з піднесенням до степеня.

&&=

Присвоєння з логічним AND.

||=

Присвоєння з логічним OR.

??=

Присвоєння з нульовим злиттям.

[a, b] = arr, { a, b } = obj

Присвоєння з деструктуризацією дає змогу призначити властивості масиву чи об'єкта змінним, з використанням синтаксису, який має подібний до літералів масивів та об'єктів вигляд.

Оператори видачі

yield

Призупиняє й відновлює виконання генераторної функції.

yield*

Делегує видачу іншій генераторній функції або ітерованому об'єктові.

Синтаксис розгортання

...obj

Синтаксис розгортання дає змогу розпустити ітерований об'єкт, як то масив чи рядок, у місцях, де очікуються нуль або більше аргументів (у випадку викликів функцій) чи елементів (у випадку літералів масивів). У об'єктному літералі синтаксис розгортання перелічує властивості об'єкта й додає пари ключ-значення до об'єкта, що створюється.

Оператор коми

,

Оператор кома дозволяє обчислити декілька виразів як одну інструкцію і повертає результат останнього виразу.

Специфікації

Специфікації не знайдено

Не знайдено ніякої інформації про специфікацію для javascript.operators.
Перевірте на наявність проблем зі сторінкою тут, або ж внесіть відсутнє посилання на специфікацію до mdn/browser-compat-data . Також варто пересвідчитись, що специфікація включена до w3c/browser-specs.

Сумісність з браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
Addition (+) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Addition assignment (x += y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Assignment (x = y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
async function expression Chrome Full support 55
Edge Full support 15
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 42
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 55
Chrome Android Full support 55
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 42
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 6.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 7.6.0
async function* expression Chrome Full support 63
Edge Full support 79
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 12
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0
await Chrome Full support 55
Edge Full support 14
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 42
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 55
Chrome Android Full support 55
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 42
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 6.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 7.6.0
Use at module top level
Chrome Full support 89
Edge Full support 89
Firefox Full support 89
Internet Explorer No support No
Opera Full support 75
Safari Full support 15
WebView Android Full support 89
Chrome Android Full support 89
Firefox for Android Full support 89
Opera Android Full support 63
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet Full support 15.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 14.8.0
footnote
Bitwise AND (a & b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise AND assignment (x &= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise NOT (~a) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise OR (a | b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise OR assignment (x |= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise XOR (a ^ b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise XOR assignment (x ^= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
class Chrome Full support 42
Edge Full support 13
Firefox Full support 45
Internet Explorer No support No
Opera Full support 29
Safari Full support 7
WebView Android Full support 42
Chrome Android Full support 42
Firefox for Android Full support 45
Opera Android Full support 29
Safari on iOS Full support 7
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
Comma operator Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Conditional operator (c ? t : f) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Decrement (--) Chrome Full support 2
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 4
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
delete Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 9
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Destructuring assignment Chrome Full support 49
Edge Full support 14
Firefox Full support 41
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 8
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 41
footnote
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
Computed property names
Chrome Full support 49
Edge Full support 14
Firefox Full support 41
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 10
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 41
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
Rest in arrays
Chrome Full support 49
Edge Full support 16
Firefox Full support 41
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 9.1
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 41
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 9.3
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
Rest in objects
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.3.0
Division (/) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Division assignment (x /= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Equality (a == b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Exponentiation (**) Chrome Full support 52
Edge Full support 14
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 39
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 51
Chrome Android Full support 52
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 6.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 7.0.0
Exponentiation assignment (x **= y) Chrome Full support 52
Edge Full support 14
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 39
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 51
Chrome Android Full support 52
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 6.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 7.0.0
function expression Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Trailing comma in parameters
Chrome Full support 58
Edge Full support 14
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.0.0
function* expression Chrome Full support 49
Edge Full support 12
Firefox Full support 26
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 10
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 26
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
Trailing comma in parameters
Chrome Full support 58
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.0.0
Greater than (a > b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Greater than or equal (a >= b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Grouping operator () Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
import Chrome Full support 63
Edge Full support 79
Firefox Full support 67
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 67
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.0
footnote
Node.js Full support 13.2.0
footnote
The options parameter
Non-standard
Chrome Full support 91
Edge Full support 91
Firefox No support No
footnote
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15
WebView Android Full support 91
Chrome Android Full support 91
Firefox for Android No support No
footnote
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet Full support 16.0
Deno Full support 1.17
Node.js Full support 17.5.0
import.meta Chrome Full support 64
Edge Full support 79
Firefox Full support 62
Internet Explorer No support No
Opera Full support 51
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 64
Chrome Android Full support 64
Firefox for Android Full support 62
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.4.0
in Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Increment (++) Chrome Full support 2
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 4
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Inequality (a != b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
instanceof Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise left shift (a << b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Left shift assignment (x <<= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Less than (a < b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Less than or equal (a <= b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Logical AND (&&) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Logical AND assignment (x &&= y) Chrome Full support 85
Edge Full support 85
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera Full support 71
Safari Full support 14
WebView Android Full support 85
Chrome Android Full support 85
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 60
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.2
Node.js Full support 15.0.0
Logical NOT (!) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Logical nullish assignment (x ??= y) Chrome Full support 85
Edge Full support 85
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera Full support 71
Safari Full support 14
WebView Android Full support 85
Chrome Android Full support 85
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 60
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.2
Node.js Full support 15.0.0
Logical OR (||) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Logical OR assignment (x ||= y) Chrome Full support 85
Edge Full support 85
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera Full support 71
Safari Full support 14
WebView Android Full support 85
Chrome Android Full support 85
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 60
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.2
Node.js Full support 15.0.0
Multiplication (*) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Multiplication assignment (x *= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
new Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
new.target Chrome Full support 46
Edge Full support 13
Firefox Full support 41
Internet Explorer No support No
Opera Full support 33
Safari Full support 11
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 41
Opera Android Full support 33
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 5.0.0
null Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Nullish coalescing operator (??) Chrome Full support 80
Edge Full support 80
Firefox Full support 72
Internet Explorer No support No
Opera Full support 67
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 80
Chrome Android Full support 80
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 57
Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 14.0.0
Object initializer Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 1
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Computed property names
Chrome Full support 47
Edge Full support 12
Firefox Full support 34
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 8
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 34
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 4.0.0
Shorthand method names
Chrome Full support 47
Edge Full support 12
Firefox Full support 34
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 9
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 34
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 4.0.0
Shorthand property names
Chrome Full support 47
Edge Full support 12
Firefox Full support 33
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 9
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 33
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 4.0.0
Spread properties
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 8.3.0
Optional chaining operator (?.) Chrome Full support 80
Edge Full support 80
Firefox Full support 74
Internet Explorer No support No
Opera Full support 67
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 80
Chrome Android Full support 80
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 57
Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 14.0.0
Property accessors Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Remainder (%) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Remainder assignment (x %= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise right shift (a >> b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Right shift assignment (x >>= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Spread syntax (...) Chrome Full support 46
Edge Full support 12
Firefox Full support 16
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 8
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 16
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 5.0.0
Spread in array literals
Chrome Full support 46
Edge Full support 12
Firefox Full support 16
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 8
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 16
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 5.0.0
Spread in function calls
Chrome Full support 46
Edge Full support 12
Firefox Full support 27
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 8
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 27
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 5.0.0
Spread in object literals
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.2
Deno Full support ?null Node.js Full support 8.3.0
Strict equality (a === b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Strict inequality (a !== b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Subtraction (-) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Subtraction assignment (x -= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
super Chrome Full support 42
Edge Full support 13
Firefox Full support 45
Internet Explorer No support No
Opera Full support 29
Safari Full support 7
WebView Android Full support 42
Chrome Android Full support 42
Firefox for Android Full support 45
Opera Android Full support 29
Safari on iOS Full support 7
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
this Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 9.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
typeof Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Unary negation (-) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Unary plus (+) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Bitwise unsigned right shift (a >>> b) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Unsigned right shift assignment (x >>>= y) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
void Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5
Opera Full support 4
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
yield Chrome Full support 39
Edge Full support 12
Firefox Full support 26
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 26
Safari Full support 10
WebView Android Full support 39
Chrome Android Full support 39
Firefox for Android Full support 26
footnote
Opera Android Full support 26
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
yield* Chrome Full support 39
Edge Full support 12
Firefox Full support 27
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 26
Safari Full support 10
WebView Android Full support 39
Chrome Android Full support 39
Firefox for Android Full support 27
footnote
Opera Android Full support 26
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також