Глобальні атрибути

{{HTMLSidebar("Global_attributes")}}

Глобальні атрибути – атрибути, що є спільними для всіх елементів HTML; вони можуть бути застосовані до всіх елементів, хоча можуть на деякі елементи не діяти.

Глобальні атрибути можуть бути задані на всіх елементах HTML, навіть тих, що не описані в стандарті. Це означає, що всі нестандартні елементи мусять дозволяти ці атрибути, навіть попри те, що використання таких елементів означає, що документ не є відповідним HTML5. Наприклад, відповідні HTML5 браузери приховують вміст, позначений як <foo hidden>…</foo>, навіть попри те, що <foo> не є дійсним елементом HTML.

На додачу до базових глобальних атрибутів HTML, існують також наступні глобальні атрибути:

 • xml:lang і xml:base — успадковані від специфікацій XHTML і нерекомендовані, але збережені для потреб сумісності.
 • Атрибут ARIA role і декілька станів і властивостей aria-*, використовуються для надійної доступності.
 • Атрибути обробників подій: onabort, onautocomplete, onautocompleteerror, onblur, oncancel, oncanplay, oncanplaythrough, onchange, onclick, onclose, oncontextmenu, oncuechange, ondblclick, ondrag, ondragend, ondragenter, ondragleave, ondragover, ondragstart, ondrop, ondurationchange, onemptied, onended, onerror, onfocus, oninput, oninvalid, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onloadeddata, onloadedmetadata, onloadstart, onmousedown, onmouseenter, onmouseleave, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onmousewheel, onpause, onplay, onplaying, onprogress, onratechange, onreset, onresize, onscroll, onseeked, onseeking, onselect, onshow, onsort, onstalled, onsubmit, onsuspend, ontimeupdate, ontoggle, onvolumechange, onwaiting.

Список глобальних атрибутів

accesskey

Надає підказку для створення комбінації клавіш для поточного елемента. Цей атрибут складається з розділеного пробілами списку символів. Браузер повинен використовувати перший з них, що існує в розкладці клавіатури комп'ютера.

autocapitalize

Контролює те, чи додаються великі літери до тексту, введеного у поля вводу, а також, якщо так, то яким чином.

autofocus

Вказує, що елемент повинен отримати фокус при завантаженні сторінки, або щойно <dialog>, частиною якого є елемент, був показаний. Цей атрибут – булів, початково – хибний.

class

Розділений пробілами список класів елемента. Класи дають змогу CSS і JavaScript обирати й звертатися до певних елементів за допомогою класових селекторів чи функцій, як то метода Document.getElementsByClassName().

contenteditable

Перелічуваний атрибут, що вказує, чи повинен елемент бути редагованим з боку користувача. Якщо так, то браузер видозмінює його віджет, аби дозволити редагування. Атрибут повинен приймати одне з наступних значень:

 • true чи порожній рядок, що вказує, що елемент повинен бути редагованим;
 • false, що вказує, що елемент повинен бути не редагованим.
data-*

Утворює клас атрибутів, що звуться користувацькими атрибутами даних, котрі дають змогу обмінюватись власною інформацією між HTML та її представленням у DOM, котру можуть використовувати сценарії. Такі користувацькі дані – доступні через інтерфейс HTMLElement елемента, на котрому задано такий атрибут. Доступ до них надає властивість HTMLElement.dataset.

dir

Атрибут, що вказує напрям тексту елемента. Може мати наступні значення:

 • ltr, що означає left to right – зліва направо і використовується з мовами, що пишуться зліва направо (як то українською);
 • rtl, що означає right to left – справа наліво і використовується з мовами, що пишуться справа наліво (як то арабською);
 • auto, що дає користувацькому агентові змогу прийняти рішення. Використовує простий алгоритм, розбираючи символи всередині елемента, поки не зустріне символ з чіткою напрямленістю, а тоді застосовує такий напрям до всього елемента.
draggable

Атрибут, що вказує, чи можна волочити елемент за допомогою API волоку і впуску. Може мати наступні значення:

 • true, що вказує: елемент можна волочити
 • false, що вказує: елемент не можна волочити.
enterkeyhint

Підказує, який підпис дії (чи піктограму) показувати на клавіші введення віртуальних клавіатур.

exportparts

Використовується для транзитивного експорту тіньових частин зі вкладеного тіньового дерева до контейнерного світлого дерева.

hidden

Перелічений атрибут, що вказує, що елемент поки що, чи уже, не є доречним. Наприклад, може застосовуватися для приховування елементів сторінки, що не можуть використовуватися, поки не завершено процес автентифікації. Браузер не виведе такі елементи. Цей атрибут не повинен використовуватися для приховування вмісту, що може бути правомірно показаний.

id

Визначає унікальний ідентифікатор (ID), що мусить бути унікальним у всьому документі. Його призначення – ідентифікувати елемент у посиланнях (за допомогою фрагмента ідентифікатора), для сценаріїв чи оформлення (засобами CSS).

inert

Булеве значення, котре змушує браузер зневажати на елементі події введення користувача. Корисно, коли присутні події клацання.

inputmode

Надає браузерам підказку щодо того, який тип віртуальної клавіатури використовувати при редагуванні цього елемента чи його вмісту. Використовується перш за все на елементах <input>, але є застосовним до будь-якого елементу, поки він перебуває в режимі contenteditable.

is

Дає змогу вказати, що стандартний елемент HTML повинен поводитись як зареєстрований користувацький вбудований елемент (подробиці у Використанні користувацьких елементів).

Примітка: Атрибути item* є частиною Функціональності мікроданих HTML WHATWG (англ.).

itemid

Унікальний, глобальний ідентифікатор елемента даних.

itemprop

Використовується для додавання до елемента даних властивостей. Кожний елемент HTML може мати атрибут itemprop, що породжує пару імені та значення.

itemref

Властивості, що не є нащадками елемента з атрибутом itemscope, можуть бути пов'язані з елементом даних за допомогою itemref. Цей атрибут надає список id елементів (не itemid) з додатковими властивостями деінде в документі.

itemscope

itemscope (зазвичай) працює разом з itemtype, аби вказати, що HTML всередині блока стосується певного елемента даних. itemscope породжує елемент даних і визначає область дії itemtype, пов'язаного з ним. itemtype – дійсний URL словника (як то schema.org), що описує контекст елемента даних і його властивостей.

itemtype

Задає URL словника, що буде використаний для визначення itemprop (властивостей елемента даних) у структурі даних. itemscope використовується для задання області дії, в межах котрої діятиме структура даних, задана словником з itemtype.

lang

Допомагає з'ясувати мову елемента: мова нередагованих елементів або мова, котрою користувач повинен заповнити редаговані елементи. Атрибут містить один "тег мови" (зроблений з розділених дефісами "підтегів мови") у форматі, визначеному в RFC 5646: Тегах для визначення мов (також відомому як BCP 47). xml:lang має пріоритет над цим тегом.

nonce

Криптографічний однораз ("одноразове число"), що може бути використаний Політикою безпеки вмісту для визначення того, чи буде даному запитові дозволено відбутися.

part

Розділений пробілами список імен частин елемента. Імена частин дають CSS змогу вибирати й оформлювати конкретні елементи в тіньовому дереві за допомогою псевдоелемента ::part.

popover

Використовується для позначення елемента як спливного (дивіться Popover API). Спливні елементи приховані за допомогою display: none, поки не будуть відкриті за допомогою заклично-контрольного елемента (тобто <button> або <input type="button"> з атрибутом popovertarget) або виклику HTMLElement.showPopover().

role

Ролі визначають семантичне значення вмісту, даючи читачам з екрана та іншим інструментам представляти й підтримувати взаємодію з об'єктом у спосіб, що узгоджений з очікуваннями користувача щодо об'єкта такого типу. role додаються до елементів HTML за допомогою role="role_type", де role_type – ім'я ролі в специфікації ARIA.

slot

Присвоює елементові гніздо в тіньовому дереві тіньового DOM: елемент з атрибутом slot призначається в гніздо, утворене елементом <slot>, значення чийого атрибута name збігається зі значенням атрибута slot поточного елемента.

spellcheck

Атрибут, що визначає, чи повинен елемент бути перевірений на помилки правопису. Може мати наступні значення:

 • порожній рядок або true, що означає, що елемент повинен, якщо це можливо, бути перевірений на помилки правопису;
 • false, що означає, що елемент не повинен бути перевірений на помилки правопису.
style

Містить оголошення оформлення CSS, що застосовуються до елемента. Слід звернути увагу на те, що рекомендовано визначати стилі в окремому файлі чи файлах. Цей атрибут і елемент <style> перш за все мають на меті дати змогу швидко щось оформити, наприклад, для потреб тестування.

tabindex

Цілочисловий атрибут, що вказує, чи повинен елемент приймати фокус уведення (бути фокусним), якщо йому доведеться брати участь в послідовному клавіатурному орієнтуванні, і якщо так, то в якій позиції. Може приймати декілька значень:

 • від'ємне значення означає, що елемент повинен бути фокусним, але не повинен бути доступним шляхом послідовного клавіатурного орієнтування;
 • 0 означає, що елемент повинен бути фокусним і доступним шляхом послідовного клавіатурного орієнтування, але його відносний порядок визначається звичаями платформи;
 • додатне значення означає, що елемент повинен бути фокусним і доступним шляхом послідовного клавіатурного орієнтування; порядок, в якому елементи фокусуються – порядок зростання значення tabindex. Якщо декілька елементів мають однаковий tabindex, то їх місця в порядку визначаються їх положеннями в документі.
title

Містить текст, що представляє дорадчу інформацію, пов'язану з елементом, котрому належить. Така інформація може зазвичай, але не обов'язково, виводитись користувачу як спливна підказка.

translate

Атрибут, що використовується для задання того, чи повинні значення атрибутів елемента і значення його вузлів-нащадків типу Text бути перекладені при локалізації сторінки, або чи варто залишити їх без змін. Може мати наступні значення:

 • порожній рядок чи yes, що означає, що елемент буде перекладений.
 • no, що означає, що елемент не буде перекладений.
virtualkeyboardpolicy

Перелічений атрибут, що використовується для контролю поведінки екранної віртуальної клавіатури на пристроях штибу планшетів, мобільних телефонів та інших, на яких апаратної клавіатури може не бути, для елементів, вміст котрих можна редагувати (наприклад, елементів <input> і <textarea>, а також тих, що мають заданий атрибут contenteditable).

 • auto або порожній рядок – коли на елемент перевели фокус або торкнулися його, автоматично виводиться віртуальна клавіатура.
 • manual – фокус і дотик елемента відв'язані від стану віртуальної клавіатури.

Специфікації

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
accesskey Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
autocapitalize Chrome Full support 43
Edge Full support 79
Firefox Full support 83
disabled
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Compatibility unknown; please update this. ?
Safari No support No
WebView Android Full support 43
Chrome Android Full support 43
Firefox for Android No support No
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Full support 5
Samsung Internet Full support 4.0
autocomplete Chrome Full support 66
footnote
Edge Full support 79
Firefox Full support Yes
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 66
footnote
Chrome Android Full support 66
footnote
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 9.0
footnote
The new-password value.
Chrome Full support Yes
Edge Full support 79
Firefox Full support 67
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 67
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support Yes
autofocus Chrome Full support 79
Edge Full support 79
Firefox Partial support 1
footnote
Internet Explorer Partial support 10
footnote
Opera Full support 66
Safari Partial support 4
footnote
WebView Android Full support 79
Chrome Android Full support 79
Firefox for Android Partial support 4
footnote
Opera Android Full support 57
Safari on iOS Partial support 3.2
footnote
Samsung Internet Full support 12.0
class Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 32
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 32
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
contenteditable Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 3
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 9
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
contenteditable="caret"
Experimental
Chrome Full support Yes
Edge Full support 79
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari No support No
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support Yes
contenteditable="events"
Experimental
Chrome Full support Yes
Edge Full support 79
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari No support No
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support Yes
contenteditable="plaintext-only"
Chrome Full support Yes
Edge Full support 79
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
contenteditable="typing"
Experimental
Chrome Full support Yes
Edge Full support 79
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari No support No
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support Yes
contextmenu
Deprecated Non-standard
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 85
disabled
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support 32 –  56
footnote
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
data-* attributes Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
dir Chrome Full support Yes
Edge Full support 79
Firefox Full support Yes
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
draggable Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 2
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support 12
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
enterkeyhint Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 94
Internet Explorer No support No
Opera Full support 66
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 94
Opera Android Full support 57
Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 12.0
exportparts Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 72
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support ?null Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 11.0
hidden Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support 4
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
until-found value
Experimental
Chrome Full support 102
Edge Full support 102
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android Full support 102
Chrome Android Full support 102
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
id Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 32
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 32
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
inert Chrome Full support 102
Edge Full support 102
Firefox Preview browser support Nightly
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
disabled
Safari Full support 15.5
WebView Android Full support 102
Chrome Android Full support 102
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.5
Samsung Internet No support No
inputmode Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 95
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari No support No
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
is Chrome Full support 67
Edge Full support 79
Firefox Full support 63
Internet Explorer No support No
Opera Full support 54
Safari No support No
footnote
WebView Android Full support 67
Chrome Android Full support 67
Firefox for Android Full support 63
Opera Android Full support 48
Safari on iOS No support No
footnote
Samsung Internet Full support 9.0
itemid Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
itemprop Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
itemref Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
itemscope Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
itemtype Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
lang Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
nonce Chrome Full support Yes
Edge Full support Yes
Firefox Full support 31
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 31
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
nonce hiding behavior
Chrome Full support 61
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 48
Safari No support No
footnote
WebView Android Full support 61
Chrome Android Full support 61
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 45
Safari on iOS No support No
footnote
Samsung Internet Full support 8.0
part Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 72
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support ?null Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 11.0
slot Chrome Full support 53
Edge Full support 79
Firefox Full support 63
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Full support 40
Safari Full support 10
WebView Android Full support 53
Chrome Android Full support 53
Firefox for Android Full support 63
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 6.0
spellcheck Chrome Full support 9
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 57
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 9.3
Samsung Internet Full support 5.0
style Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
tabindex Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
title Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
Multi-line support
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support Yes
translate Chrome Full support 19
Edge Full support 79
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 6
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 6
Samsung Internet Full support 1.5

Дивіться також

 • Інтерфейс Element, що дає змогу звертатися до більшості глобальних атрибутів.