<area> – Елемент області на карті зображення

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <area> (область) визначає область всередині карти зображення, що має наперед визначені області для клацання. Карта зображення дозволяє зв'язувати геометричні області на зображенні з гіпертекстовими посиланнями.

Цей елемент використовується лише всередині елемента <map>.

Спробуйте його в дії

Атрибути

Серед атрибутів цього елемента присутні глобальні атрибути.

alt

Альтернативний рядок тексту, для виведення у браузерах, що не виводять зображення. Цей текст повинен бути виражений так, щоб представляти користувачам вибір такого ж роду, як і зображення, коли воно відображається без альтернативного тексту. Цей атрибут є обов'язковим лише тоді, коли вжито атрибут href.

coords

Атрибут coords визначає координати атрибута shape щодо розміру, форми та розташування елемента <area>. Цей атрибут не повинен використовуватися, якщо shape має значення default.

 • rect: значення – x1,y1,x2,y2. Це значення задає координати верхнього лівого та нижнього правого кутів прямокутника. Наприклад, у <area shape="rect" coords="0,0,253,27" href="#" target="_blank" alt="WebDoky"> ці координати – 0,0 та 253,27, що вказує на верхній лівий та нижній правий кути прямокутника відповідно.
 • circle: значення – x,y,radius. Це значення задає координати центру кола та його радіус. Наприклад: <area shape="circle" coords="130,136,60" href="#" target="_blank" alt="WebDoky">.
 • poly: значення – x1,y1,x2,y2,..,xn,yn. Це значення визначає координати країв багатокутника. Якщо перша та остання пари координат не є однаковими, браузер додасть останню пару координат, щоб закрити багатокутник.

Ці значення – числа пікселів CSS.

download

Цей атрибут, якщо він є, позначає те, що автор має намір використовувати гіперпосилання для завантаження ресурсу. Дивіться повний опис атрибута download на сторінці <a>.

href

Ціль гіперпосилання області. Значення – дійсний URL. Цей атрибут можна пропустити; якщо він пропущений, то цей елемент <area> не представляє гіперпосилання.

ping

Вміщає розділений комами список URL, до яких, коли гіперпосилання використано, браузер відправить (в фоновому режимі) запити POST з тілом PING. Зазвичай використовується для відстеження.

referrerpolicy

Рядок, що позначає те, якого посилача використовувати при отриманні ресурсу:

 • no-referrer: Заголовок Referer не буде надіслано.
 • no-referrer-when-downgrade: Заголовок Referer не буде надіслано до походжень без TLS (HTTPS).
 • origin: Надісланий посилач буде обмежений до походження сторінки-посилача: її схеми, хоста та порту.
 • origin-when-cross-origin: Посилач, надісланий іншим походженням, буде обмежений схемою, хостом і портом. Переходи в межах того ж самого походження включатимуть в посилач увесь шлях.
 • same-origin: Посилач буде надісланий в межах того самого походження, а запити до інших походжень не міститимуть інформації про посилача.
 • strict-origin: Надсилати походження документа як посилача, коли рівень безпеки протоколу залишається таким самим (HTTPS→HTTPS), але не надсилати його менш безпечному призначенню (HTTPS→HTTP).
 • strict-origin-when-cross-origin (усталене): Надсилати повний URL при виконанні запитів за тим самим походженням, надсилати лише походження, коли рівень протоколу безпеки залишається таким самим (HTTPS→HTTPS), і не надсилати заголовок менш безпечному призначенню (HTTPS→HTTP).
 • unsafe-url: Посилач уміщатиме походження та шлях (але не фрагмент, не пароль і не ім'я користувача). Це значення є небезпечним, оскільки воно випускає походження та шляхи з ресурсів, захищених TLS, до незахищених походжень.
rel

Для якорів, що вміщають атрибут href, цей атрибут визначає відношення об'єкта-цілі до об'єкта-посилання. Значення – список типів посилань, розділених пробілами. Значення та їхня семантика реєструються певним органом, що може мати значення для автора документа. Усталене відношення, якщо не задано іншого, – пусте. Цей атрибут слід використовувати лише тоді, коли присутній атрибут href.

shape

Форма пов'язаної активної ділянки. Специфікації HTML визначають значення rect, що визначає прямокутну область; circle, що визначає кругову область; poly, що визначає багатокутник; та default, що позначає всю область поза будь-якими визначеними формами.

target

Ключове слово або визначена автором назва контексту перегляду для виведення сполученого ресурсу. Наступні ключові слова мають особливі значення:

 • _self (усталене): Показати ресурс у поточному контексті перегляду.
 • _blank: Показати ресурс у новому, безіменному контексті перегляду.
 • _parent: Показати ресурс у контексті перегляду, що є батьківським відносно поточного, якщо поточна сторінка знаходиться всередині фрейму. Якщо батьківського контексту немає, то це значення працює так само, як _self.
 • _top: Показати ресурс у контексті перегляду найвищого рівня (контексті перегляду, що є предком поточного та не має батьківського контексту). Якщо батьківського контексту немає, то це значення працює так само, як _self.

Цей атрибут слід використовувати лише тоді, коли присутній атрибут href.

Примітка: Задання на елементах <area> target="_blank" неявно задає таку ж логіку rel, як задання rel="noopener", який не задає window.opener. Дивіться статус підтримки у Сумісності з браузерами.

Приклади

<map name="primary">
 <area
  shape="circle"
  coords="75,75,75"
  href="left.html"
  alt="Клацнути, щоб піти ліворуч" />
 <area
  shape="circle"
  coords="275,75,75"
  href="right.html"
  alt="Клацнути, щоб піти праворуч" />
</map>
<img
 usemap="#primary"
 src="https://via.placeholder.com/350x150"
 alt="350 x 150 pic" />

Результат

Технічний підсумок

Категорії вмісту Потоковий вміст, оповідальний вміст.
Дозволений вміст Жодного; це пустий елемент.
Пропуск тегів Повинен мати початковий тег і не мати кінцевого.
Дозволені батьківські елементи Будь-які елементи, що приймають оповідальний вміст. Елемент <area> повинен мати предка <map>, але він не обов'язково повинен бути безпосереднім батьком.
Неявна роль ARIA link, якщо присутній атрибут href, інакше – generic
Дозволені ролі ARIA Немає дозволеної ролі
Інтерфейс DOM HTMLAreaElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
area
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
accesskey
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
alt
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
coords
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
download
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
href
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
hreflang
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
target="_blank" implies rel="noopener" behavior
Chrome Full support 88
Edge Full support 88
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 12.1
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 88
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 15.0
media
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
name
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
nohref
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
ping
Chrome Full support 12
Edge Full support 17
Firefox Full support Yes
disabled
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 6
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 6
Samsung Internet Full support 1.0
referrerpolicy
Chrome Full support 51
Edge Full support 79
Firefox Full support 50
Internet Explorer No support No
Opera Full support 38
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 51
Chrome Android Full support 51
Firefox for Android Full support 50
Opera Android Full support 41
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 7.2
rel
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
rel.noopener
Chrome Full support 49
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 52
footnote
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 5.0
rel.noreferrer
Chrome Full support 16
Edge Full support 13
Firefox Full support 33
Internet Explorer Partial support 11
footnote
Opera Full support 15
Safari Full support 5
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 33
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support 1.5
shape
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
tabindex
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
target
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes