<iframe>: Елемент супутнього фрейму

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <iframe> (супутній фрейм) представляє вкладений навігаційний контекст, вбудовуючи іншу сторінку HTML в поточну.

Спробуйте його в дії

Кожен вбудований навігаційний контекст має власні історію сесії й документ. Навігаційний контекст, що вбудовує інші контекст, зветься батьківським навігаційним контекстом. Навігаційний контекст найвищого рівня – той, що не має батьківського – зазвичай є вікном браузера, представленим об'єктом Window.

Застереження: Через те, що кожен навігаційний контекст є повноцінним середовищем документа, кожен <iframe> на сторінці потребує додаткових пам'яті та інших обчислювальних ресурсів. Хоч теоретично можна використовувати скільки завгодно <iframe>, слід слідкувати за проблемами швидкодії.

Атрибути

Цей елемент приймає глобальні атрибути.

allow

Задає політику дозволів для <iframe>. Політика визначає те, які можливості доступні <iframe> (наприклад, доступ до мікрофона, камери, батареї, поширення в Інтернеті тощо), залежно від походження запиту.

Примітка: Політика дозволів, задана атрибутом allow, реалізовує додаткові обмеження, поверх політики, заданої в заголовку Permissions-Policy. Перша не замінює другу.

allowfullscreen

Слід надати цьому атрибутові значення true, якщо <iframe> може активувати повноекранний режим, викликавши метод requestFullscreen().

Примітка: Цей атрибут вважається застарілим, він був перевизначений як allow="fullscreen".

allowpaymentrequest

Слід надати цьому атрибутові значення true, якщо <iframe> до іншого походження треба дозволити викликати API запитів платежів.

Примітка: Цей атрибут вважається застарілим, він був перевизначений як allow="payment".

credentialless

Можна задати true, аби зробити <iframe> безправним, тобто його вміст буде завантажений у новий, ефемерний контекст. Він не матиме доступу до мережі, реп'яшків та сховища даних, пов'язаних з його походженням. Такий фрейм використовуватиме новий контекст, локальний щодо часу життя документа верхнього рівня. Зате правила вбудовування Cross-Origin-Embedder-Policy (COEP) можуть не застосовуватися, тож документи, для яких задано COEP, можуть вбудовувати сторонні документи, для яких COEP не задано. Подробиці – на сторінці безправного IFrame

csp

Політика захисту вмісту, нав'язана вбудованому ресурсу. Дивіться HTMLIFrameElement.csp для отримання подробиць.

height

Висота фрейму в пікселях CSS. Усталене значення – 150.

loading

Вказує, як браузер повинен завантажувати супутній фрейм:

 • eager: Завантажувати супутній фрейм негайно, незалежно від того, чи лежить він поза видимою областю перегляду (усталене значення).
 • lazy: Відкласти завантаження супутнього фрейму до часу, коли він досягне обчисленої відстані від області перегляду, як задано браузером.
name

Ім'я вбудованого навігаційного контексту, на котре можна цілитися. Може використовуватися в атрибуті target елементів <a>, <form> і <base>; атрибуті formtarget елементів <input> і <button>; параметрі windowName метода window.open().

referrerpolicy

Вказує, якого посилача слід надсилати при отриманні ресурсу фрейму:

 • no-referrer: Заголовок Referer не буде надісланий.
 • no-referrer-when-downgrade: Заголовок Referer не буде надісланий походженням, що не мають TLS (HTTPS).
 • origin: Надісланий посилач буде обмежений походженням сторінки, що звертається: її схемою, хостом і портом.
 • origin-when-cross-origin: Посилач, надісланий до інших походжень, буде обмежений схемою, хостом і портом. Переходи в межах того самого походження все ж включатимуть повний шлях.
 • same-origin: Посилач буде надісланий в межах того самого походження, натомість запити до інших походжень не міститимуть інформації про посилача.
 • strict-origin: Надсилати походження документа як посилач лише тоді, коли рівень протоколу захисту залишається тим самим (HTTPS→HTTPS), але не надсилати його за менш захищеною адресою (HTTPS→HTTP).
 • strict-origin-when-cross-origin (усталене значення): Надсилати увесь URL при виконанні запиту за тим самим походженням; надсилати лише походження, коли рівень протоколу захисту залишається тим самим (HTTPS→HTTPS); не надсилати заголовку за менш захищеною адресою (HTTPS→HTTP).
 • unsafe-url: Посилач включатиме походження і шлях (але не фрагмент, пароль чи ім'я користувача). Це значення є небезпечним, адже випускає походження й шляхи з ресурсів, захищених TLS, до незахищених походжень.
sandbox

Накладає на вміст фрейму додаткові обмеження. Значення атрибута може бути або порожнім, щоб застосувати всі обмеження, або розділеними пробілами позначками для зняття певних обмежень:

 • allow-downloads: Дозволяє стягнення файлів за допомогою елементів <a> та <area> з атрибутом download, а також переходу, що приводить до стягування файлу. Це працює незалежно від того, чи клацнув користувач посилання, чи це запустив код на JS, без дій користувача.

 • allow-downloads-without-user-activation : Дозволяє завантаженням відбуватися без рухів з боку користувача.

 • allow-forms: Дозволяє сторінці подавати форми. Якщо це ключове слово не вжито, то форма буде виведена як зазвичай, але її подання не запустить валідацію введення, надсилання даних на вебсервер чи закривання діалогу.

 • allow-modals: Дозволяє сторінці відкривати модальні вікна за допомогою Window.alert(), Window.confirm(), Window.print() і Window.prompt(), а відкриття <dialog> – дозволено незалежно від присутності чи відсутності цього ключового слова. Також це дозволяє сторінці приймати подію BeforeUnloadEvent.

 • allow-orientation-lock: Дає ресурсові блокувати орієнтацію екрана.

 • allow-pointer-lock: Дозволяє сторінці використовувати API блокування вказівника.

 • allow-popups: Дозволяє спливні вікна (наприклад, із Window.open(), target="_blank", Window.showModalDialog())). Якщо це ключове слово не застосовано, то спроба використати цю функціональність тихо зазнає невдачі.

 • allow-popups-to-escape-sandbox: Дозволяє огородженому документові відкривати нові вікна без накладання на них позначок огородження. Це дозволяє, наприклад, сторонньому рекламному оголошенню бути безпечно огородженим, не накладаючи такі самі обмеження на сторінки, на котрі воно посилається.

 • allow-presentation: Дозволяє батьківській сторінці контролювати те, чи може супутній фрейм починати сеанс презентації.

 • allow-same-origin: Якщо ця позначка не застосована, то ресурс вважається таким, що має особливе походження, котре ніколи не відповідає політиці того самого походження (потенційно запобігаючи доступові до сховища даних і реп'яшків і певних API JavaScript).

 • allow-scripts: Дозволяє сторінці запускати сценарії (але не створювати спливні вікна). Якщо це ключове слово не вжито, то така операція – не дозволена.

 • allow-storage-access-by-user-activation : Дає ресурсові запитувати доступ до можливостей сховища батьківського контексту за допомогою API доступу до сховища.

 • allow-top-navigation: Дає ресурсові виконувати переходи в навігаційному контексті вищого рівня (тому, що зветься _top).

 • allow-top-navigation-by-user-activation: Дає ресурсові виконувати переходи в навігаційному контексті вищого рівня, але лише тоді, коли це ініційовано рухом користувача.

 • allow-top-navigation-to-custom-protocols: Дозволяє перехід за протоколами, відмінними від http, вбудованими в браузер чи зареєстрованими вебсайтом. Ця можливість також вмикається ключовими словами allow-popups і allow-top-navigation.

Примітка:

 • Коли вбудований документ має таке саме походження, як батьківська сторінка, наполегливо не рекомендовано використовувати водночас allow-scripts і allow-same-origin, адже це дає вбудованому документові змогу прибрати атрибут sandbox – роблячи його не більш безпечним, ніж без атрибута sandbox узагалі.
 • Огородження не має сенсу, якщо нападник може вивести вміст поза огородженим iframe – наприклад, якщо переглядач відкриє фрейм у новій вкладці. Такий вміст повинен також надаватися з окремого походження, щоб обмежити потенційну шкоду.
src

URL сторінки, що вбудовується. Щоб вбудувати порожню сторінку, котра відповідає політиці того самого походження, слід використовувати значення about:blank. Також слід звернути увагу, що програмне усування атрибута <iframe> src (наприклад, за допомогою Element.removeAttribute()) призводить до того, що в Firefox (починаючи від версії 65), браузерах на основі Chromium та Safari/iOS буде завантажено about:blank.

srcdoc

Супутній HTML для вбудовування, що відкидає атрибут src. Якщо браузер не підтримує атрибут srcdoc, то скористається URL в атрибуті src.

width

Ширина фрейму в пікселях CSS. Усталене значення – 300.

Нерекомендовані атрибути

Ці атрибути є нерекомендованими й можуть більше не підтримуватися в усіх користувацьких агентах. Слід уникати їх використання в новому вмісті, а зі старого намагатися усувати.

align

Шикування цього елемента відносно контексту навколо.

frameborder

Значення 1 (усталене) малює навколо такого фрейму межу. Значення 0 усуває межу навколо такого фрейму; натомість слід використовувати для контролю меж <iframe> властивість CSS border.

longdesc

URL довгого опису вмісту супутнього фрейму. У зв'язку з поширеним зловживанням, цей атрибут не є корисним в невізуальних браузерах.

marginheight

Кількість простору в пікселях між вмістом фрейму і його верхньою й нижньою межами.

marginwidth

Кількість простору в пікселях між вмістом фрейму і його лівою й правою межами.

scrolling

Вказує, коли браузерові слід надати фреймові смугу прокручування:

 • auto: Лише коли вміст фрейму більший за його виміри.
 • yes: Завжди показувати смугу прокручування.
 • no: Ніколи не показувати смугу прокручування.

Сценарне застосування

Супутні фрейми, подібно до елементів <frame>, присутні в псевдомасиві window.frames.

За допомогою об'єкта DOM HTMLIFrameElement через властивість contentWindow сценарії можуть доступатися до об'єкта window вбудованого ресурсу. Властивість contentDocument вказує на document всередині <iframe>, так само як contentWindow.document.

Зсередини фрейму сценарій може отримати посилання на батьківське вікно за допомогою window.parent.

Доступ сценарію до вмісту фрейму є предметом політики того самого походження. Сценарії не можуть доступатися до більшості властивостей інших об'єктів window, якщо сценарій був завантажений з іншого походження, включно з доступом сценаріїв всередині фрейму до батьківського вікна фрейму. Спілкування між ресурсами з різних походжень можна досягнути за допомогою Window.postMessage().

Розташування й масштабування

Оскільки супутній фрейм є заміщеним елементом, то розташування, шикування й масштабування вбудованого документа всередині рамок елемента <iframe> можна налаштовувати за допомогою властивостей object-position та object-fit.

Приклади

Простий <iframe>

Цей приклад вбудовує сторінку https://example.org в супутній фрейм.

HTML

<iframe
 src="https://example.org"
 title="Приклад iframe 1"
 width="400"
 height="300">
</iframe>

Результат

Занепокоєння щодо доступності

Люди, що орієнтуються за допомогою допоміжної технології, як то читач з екрана, можуть використовувати атрибут title на <iframe> як позначення його вмісту. Значення title повинно стисло описувати вбудований вміст:

<iframe
 title="Сторінка Вікіпедії про авокадо"
 src="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE"></iframe>

Без цього title їм доведеться перейти до <iframe>, щоб з'ясувати, який вміст вбудовано. Така зміна контексту може спантеличувати й забирати час, особливо для сторінок з багатьма <iframe> чи коли вбудований інтерактивний вміст, як то відео чи аудіо.

Технічний підсумок

Категорії вмісту Потоковий вміст, оповідальний вміст, вбудований вміст, інтерактивний вміст, відчутний вміст.
Дозволений вміст Жодного.
Упускання тегу Немає, обидва: і початковий, і кінцевий теги — обов\'язкові.
Дозволені батьківські елементи Будь-який елемент, що приймає вбудований вміст.
Неявна роль ARIA Немає відповідної ролі
Дозволені ролі ARIA application, document, img, none, presentation
Інтерфейс DOM HTMLIFrameElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
iframe
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
footnote
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
footnote
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
footnote
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
footnote
Samsung Internet Full support Yes
align
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
allow
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 74
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.0
allowfullscreen
Chrome Full support 27
Edge Full support 79
Firefox Full support 18
Internet Explorer Full support 11
prefix
Opera Full support 15
Safari Full support 7
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 27
Firefox for Android Full support 18
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 7
Samsung Internet Full support 1.5
allowpaymentrequest
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support 56 –  83
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support 56 –  83
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
External protocol URLs blocked
Deprecated
Chrome Compatibility unknown; please update this. ?
Edge Compatibility unknown; please update this. ?
Firefox Full support 67
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Compatibility unknown; please update this. ?
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Compatibility unknown; please update this. ?
Chrome Android Compatibility unknown; please update this. ?
Firefox for Android Full support 67
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Compatibility unknown; please update this. ?
fetchpriority
Experimental
Chrome No support No
footnote
Edge No support No
footnote
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
footnote
Safari No support No
WebView Android No support No
footnote
Chrome Android No support No
footnote
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
footnote
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
footnote
frameborder
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
height
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
loading
Experimental
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox No support No
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari No support No
footnote
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android No support No
footnote
Opera Android Full support 55
Safari on iOS No support No
footnote
Samsung Internet Full support 12.0
longdesc
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
marginheight
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
marginwidth
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
name
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
referrerpolicy
Chrome Full support 51
Edge Full support 79
Firefox Full support 50
Internet Explorer No support No
Opera Full support 38
Safari Full support 13
WebView Android Full support 51
Chrome Android Full support 51
Firefox for Android Full support 50
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 7.2
sandbox
Chrome Full support 4
Edge Full support 12
Firefox Full support 17
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 5
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 17
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support Yes
sandbox="allow-downloads"
Chrome Full support 83
Edge Full support 83
Firefox Full support 82
Internet Explorer No support No
Opera Compatibility unknown; please update this. ?
Safari No support No
WebView Android Full support 83
Chrome Android Full support 83
Firefox for Android Full support 82
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 13.0
sandbox="allow-modals"
Chrome Full support 46
Edge Full support 79
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 33
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 33
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 5.0
sandbox="allow-popups"
Chrome Full support Yes
Edge Full support 18
Firefox Full support 28
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Full support Yes
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 27
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support Yes
sandbox="allow-popups-to-escape-sandbox"
Chrome Full support 46
Edge Full support 79
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 32
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 32
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 5.0
sandbox="allow-presentation"
Chrome Full support 53
Edge Full support 79
Firefox Full support 50
Internet Explorer No support No
Opera Full support 40
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 53
Firefox for Android Full support 50
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 6.0
sandbox="allow-same-origin"
Chrome Full support Yes
footnote
Edge Full support Yes
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
footnote
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
sandbox="allow-storage-access-by-user-activation"
Experimental Non-standard
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 65
disabled
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 11.1
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet No support No
sandbox="allow-top-navigation-by-user-activation"
Chrome Full support 58
Edge Full support 79
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera Full support 45
Safari Full support 11.1
footnote
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 7.0
scrolling
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
src
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
srcdoc
Chrome Full support 20
Edge Full support 79
Firefox Full support 25
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 6
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 25
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 1.5
width
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також